Telinetyökortti

TELINETYÖKORTTIKOULUTUS, kokeneille telinetyönsuorittajille

Pääurakoitsija vaatii ennen työn aloittamista näytön siitä, että telinetyönsuorittaja on saanut tehtävään vaadittavan koulutuksen. Sen toteaminen on usein vaikeaa, koska työnantaja omaa todistusta ei pidetä riippumattomana lausuntona tai todistuksena, koska usein työntekijälle kuuluvien lakien ja asetusten ym. säädösten tunteminen ja niiden kouluttaminen työnantajan taholta usein jää vajaaksi.

SuoTu®:n kouluttajat järjestävät näitä koulutuksia. Tavoitteena on opastaa telineeltä työtään tekevät huomioimaan, sekä poistamaan vaaratekijät, joita tässä työssä esiintyy, sekä antamaan sen osan koulutuksesta, joka usein jää työnantajalta suorittamatta. TTurvL 738/2002, 10. § ja 11. § kohta 1. sekä VNa 205/2008 ja VNa 403/2008. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan osallistuja saa valokuvallisen SuoTu®:n myöntämän ”Telinetyökortin”.

Se, että työntekijä on saanut vaadittavan koulutuksen ja pätevyyden telinetyöhön, kuuluu ensisijaisesti työnantajalle. Valvonta tästä kuuluu yhteisellä työmaalla päätoteuttajalle. Lakien ja asetusten noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset

Ohjelma ja sen sisältö, kokeneet telinetyöntekijät (kesto 1 pv)
Lait ja asetukset
– työturvallisuus rikkomus ja -rikos
– riskit ja niiden poistaminen
– rakennuttajan vastuut ja velvoitteet
– telinetarkastajan vastuut ja velvoitteet
– telinetyöntekijän vastuut ja velvoitteet
Pystytys
Telinemallit ja niiden valitseminen kokoamisohjeiden tulkitseminen
– elementtitelineet
– muut telineet
– pystytyksen toteuttaminen
– telinetarkastus
– käyttöönotto (telinekortti)
Turvallinen telinetyöskentely
– kulkeminen nousuissa
– kulkeminen tasoilla
– työnsuorittajalle kuuluva päivittäinen telinetarkastus
– kuormituksen seuranta
Telineiden käytöstä poistamien ja purkaminen
– purkamisen toteuttaminen
Koe

Telinetyökorttikoulutuksen suorittaneen työntekijän pitää osata
– suunnitella työnsä työnantajan, tai telinerakennussuunnittelijan laatiman työtapa ohjeen-, tai selityksen mukaisella tavalla, sekä ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää niitä.
– tehdä työmaalla tarvittavia teline- kulkutie-, kaide- ja suojaustöitä ja turvallistaa telineiden alapuolella olevan työmaa-alueen.
– vastaanottaa ja siirtää telinetöissä käytettäviä materiaaleja
– tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
– lajitella jätteet
– esitellä suullisesti ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
– ottaa huomioon työssään telineiden ominaisuudet
– käyttää telinetöiden vaatimia tavallisia työkaluja
– käyttää henkilökohtaisia suojaimia