Telinetyökortti

TELINETYÖKORTTIKOULUTUS

TTurvL 738/2002, 10. § ja 11. § kohta 1. sekä VNa 205/2008 ja VNa 403/2008 velvoittavat työnantajaa kouluttamaan työntekijät turvalliseen työn suorittamiseen. Tämä tulee huomioida erityisesti silloin kun työnsuorittaja tekee luvanvaraisia ja vaarallisia töitä. Näitä ovat myös telineeltä tehtävät työt

SuoTu®:n kouluttajayhteisöt järjestävät näitä koulutuksia. Tavoitteena on opastaa telineeltä työtään tekevät huomioimaan, sekä poistamaan vaaratekijät joita tässä työssä esiintyy. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan osallistuja saa valokuvallisen SuoTu®:n myöntämän ”Telinetyökortin”.

Se, että työntekijä on saanut vaadittavan koulutuksen ja pätevyyden telinetyöhön, kuuluu ensisijaisesti työnantajalle. Valvonta tästä kuuluu yhteisellä työmaalla päätoteuttajalle. Lakien ja asetusten noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset

Ohjelma ja sen sisältö (koulutuksen kesto 1 pv)

Lait ja asetukset

Vastuut ja velvoitteet (VNa 403/2008, VNa 205/2009, TTurvL 738/2008 ja RL 47§)
Pystytys

Telinemallit ja niiden valitseminen
* tarve, perustus ja tuenta

 • kokoamisohjeiden tulkitseminen
  • elementtitelineet
  • muut telineet
 • pystytyksen toteuttaminen
 • telinetarkastus – käyttöönotto.
  • telinetarkastajan avustaminen (telinekortti)

Turvallinen telinetyöskentely

 • kulkeminen nousuissa
 • kulkeminen tasoilla
 • työnsuorittajalle kuuluva päivittäinen telinetarkastus
 • kuormituksen seuranta

Telineiden käytöstä poistamien ja purkaminen

 • purkamisen toteuttaminen

Koe

Vaatimustaso

Telinetyökorttikoulutuksen suorittaneen työntekijän pitää osata

 • suunnitella työnsä työnantajan, tai telinerakennussuunnittelijan laatiman työtapa ohjeen-, tai -selityksen mukaisella tavalla, sekä ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää niitä.
 • tehdä työmaalla tarvittavia teline- kulkutie-, kaide- ja suojaustöitä ja
  turvallistaa telineiden alapuolella olevan työmaa-alueen.
 • vastaanottaa ja siirtää telinetöissä käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet
 • esitellä suullisesti ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään telineiden ominaisuudet
 • käyttää telinetöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia

Lisätiedot ja ilmoittautuminen