Telinetyökortti

TELINETYÖKORTTIKOULUTUS

Pääurakoitsijan tehtäviin kuuluu valvoa, että ennen telinetyön aloittamista työnsuorittaja on saanut tehtävään vaadittavan koulutuksen. Sen toteaminen on joskus vaikeaa, koska urakoitsijan tai aliurakoitsijan omaa todistusta ei pidetä riippumattomana, koska lähes aina telinetyöntekijälle kuuluvien lakien, asetusten ja säädösten tunteminen jää vajaaksi.

SuoTu® koulutus sisältää myös tämän lakisosion. Tavoitteena on opastaa telineiltä työtään tekevät huomioimaan, sekä poistamaan ne vaaratekijät, joita työssä esiintyy. (TTurvL 738/2002, 10. § ja 11. § kohta 1. sekä VNa 205/2008 ja VNa 403/2008)

Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan osallistuja saa valokuvallisen SuoTu®:n myöntämän ”Telinetyökortin”.

Ohjelma ja sen sisältö. (Kesto 1 pv)
Lait ja asetukset
– työturvallisuus rikkomus ja -rikos
– riskit ja niiden poistaminen
– rakennuttajan vastuut ja velvoitteet
– telinetyöntekijän vastuut ja velvoitteet
Pystytys
Telinemallit, niiden valitseminen ja kokoamisohjeiden tulkitseminen
– elementtitelineet
– muut telineet
– pystytyksen toteuttaminen
– käyttöönotto (telinekortti)
Turvallinen telinetyöskentely
– kulkeminen nousuissa
– kulkeminen tasoilla
– työnsuorittajalle kuuluva päivittäinen telinetarkastus
– kuormituksen seuranta
Telineiden käytöstä poistamien ja purkaminen
– purkamisen toteuttaminen
Koe

Telinetyökorttikoulutuksen suorittaneen pitää osata
– suunnitella työnsä työnantajan, tai telinerakennussuunnittelijan laatiman työtapa ohjeen-, tai selityksen mukaisella tavalla, sekä ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää niitä.
– tehdä työmaalla tarvittavia teline- kulkutie-, kaide- ja suojaustöitä ja turvallistaa telineiden   alapuolella olevan työmaa-alueen.
– vastaanottaa ja siirtää telinetöissä käytettäviä materiaaleja
– tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
– lajitella jätteet
– esitellä suullisesti ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
– ottaa huomioon työssään telineiden ominaisuudet
– käyttää telinetöiden vaatimia tavallisia työkaluja
– käyttää henkilökohtaisia suojaimia