Oy Bonum-Safety Ab

Oy Bonum-Safety Ab främjar säkerhet inom hela EU-området, och även utanför detta område. Vårt bolags verksamhetsfält omfattar utbildningar och granskningar inom säkerhets- och skyddsbranschen. Vi har i vår tjänst godkänt endast specialexperter med lång erfarenhet av sin bransch.

Våra utbildarsamfund som fått SuoTu®:s licens har, för de utbildningar som lagar och förordningar så kräver, erhållit tillstånd och behörigheter från ansvariga ministerier, och vi verkar ofta som en länk mellan myndigheter och verksamma ute i fält. Vi lägger fram förslag till lagar, förordningar och tillämpningsföreskrifter. Vi är också Suomen Suojalaitetarkastajat ry:s medlemsföretag.

Våra inspektörer, som förutsätts ha en examen i enlighet med lagar och förordningar, har förutom certifikatet från vårt bolag även ett certifikat från ett organ som godkänts av social- och hälsovårdsministeriet.

Vårt bolag äger varumärket SuoTu®. Namnet är en förkortning av orden suojelu (skydd) och turvallisuus (säkerhet). Vår uppgift är i första hand att ge beställare och arbetsgivare service när de behöver kontrollera att den som tillhandahåller tjänster är behörig. SuoTu® är registrerat i märkesklassen 37, 41, 42 eller 45.

Behörighetskontroll

Vårt bolags registrerade varumärken är för närvarande SuoTu®, SuoTus Työturvallisuuspassi – Occupational Safety pass® (Arbetssäkerhetspass) och Nostonjohtajankortti – Lifting Manager card® (Lyftledarkort). Förutom de ovan nämnda har vårt bolag gett några andra utbildningar och granskningar tillstånd att använda märket SuoTu®. Vi övervakar ”behörighet” och ”tillräcklig behörighet” hos producenterna av dessa utbildningar och granskningar för att säkerställa att de fyller kraven i lagar och förordningar.

Det är inte så att det gör detsamma vem som utbildar eller granskar, eftersom beställaren, eller på gemensam byggarbetsplats den huvudsakliga genomföraren, alltid är skyldig att kontrollera tjänsteproducentens behörighet. Detta framkommer särskilt när arbetet utförs av en entreprenör som inte är registrerad i det land där arbetet utförs, det vill säga att entreprenören är verksam utanför sitt eget land. De som genomför arbetet är ofta så kallade utstationerade arbetstagare, i så fall har utbildningarna nästan alltid erhållits i entreprenörens hemland.

De utbildningar som krävs, liksom nivåerna på dessa, varierar mellan olika stater, så byggarbetsplatsens huvudsakliga genomförare och beställaren bör komma ihåg att de inte ska godkänna en utbildning/granskning som utförts av en obehörig utbildare eller inspektör, eftersom utbildningen eller granskningen då ännu inte ens utförts. Behörighetskontrollen lyckas bäst om detta krav meddelas redan i samband med entreprenadanbudsinfordran. Det är till allas fördel, eftersom anbudsgivaren i god tid kan uppmärksamma detta, och när den som genomför arbetet kan visa upp intyg eller kort från SuoTu® är saken till dessa delar i ordning.

För tjänsteproducenten är användning av varumärket SuoTu® inte endast ett bevis på att tjänstens kvalitet säkerställts, utan det är också en hederssak!

Beställaransvar, försäkring mot olycksfall i arbetet, utstationerade arbetstagare

Oy Bonum-Safety Ab:s experter och partner bistår beställare och entreprenörer också när de intyg och handlingar som lagen om beställaransvar och den utstationerade arbetstagaren kräver skickas till beställaren. De vägleder arbetsgivare också i ärenden som gäller försäkring mot olycksfall i arbetet och dessa ärenden avklaras bäst med sådana experter som har lång nationell och internationell erfarenhet av dessa uppgifter.