TYÖLUVAN MYÖNTÄJÄN KURSSI

TYÖLUVAN MYÖNTÄJÄN KURSSI (työnantajat ja työnjohtajat)

Suomessa yhä useampi työ edellyttää kirjallista työlupaa, jonka antamisesta vastuu kuuluu VNa 403/2008 14 a §:n mukaan työnantajalle. Koska työnantaja on usein yhteisö, vastuu luvan myöntämisestä on käytännössä työnjohtajalla (TTurvaL 738/2002 16 §. työnantajan sijainen).

Ote 16 §:stä ”Työnantajan on huolehdittava siitä, että sijaisella on riittävä pätevyys, hänet on riittävästi perehdytetty tehtäviinsä ja että hänellä muutenkin on asianmukaiset edellytykset tässä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen”

Ongelmaksi on muodostunut se, että työnjohtaja joutuu lähes aina antamaan työluvan ilman, että hänelle olisi annettu siihen riittävää koulutusta. Hän ei ole saanut ohjeita menetelmistä, joilla voisi varmistua työntekijän pätevyydestä.

Työluvan myöntäjän koulutus voidaan suorittaa lähikoulutuksena (4 h). Koulutus on mahdollista suorittaa suomessa myös verkkokoulutuksena.

Ohjelma sisältää otteita valtioneuvostonasetuksia, työturvallisuuslakia, ISO-SFS standardeja, EU-direktiivejä. Koulutus ohjaa työnjohtajaa huomioimaan ja arvioimaan työntekijän pätevyyden, esim. trukinkuljettajalta, taakankiinnittäjältä, henkilönostimen kuljettajalta ja monelta muulta työlupaa edellyttävältä työntekijältä.

Koulutus ohjaa työnjohtajaa kokeen järjestämisessä ja työnäytön vastaan ottamisessa. Kokeet ja näytöt ovat välttämättömiä, koska luvan antaja vastaa henkilökohtaisesti tästä myöntämästään kirjallisesta työluvasta.

Ota yhteyttä ja kerro mitä työsuorituksia joudun arvioimaan. Kouluttautumalla varmistat oman pätevyytesi työluvan myöntäjänä ja samalla myös työnantajan vastuu tältä osin täyttyy.

Suomi    bonumsafety@suotu.fi   tel. +358 400 882 972

Viro       ilmar.rammi@suotu.fi

Latvia    ddc@osh.lv