Taakankiinnittäjä ja merkinantaja

RAKSARINKORTTI ®
Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutus

Vna 403/2008 (1095/2019) 14 a. § astui voimaan 01.03.2020. Asetus edellyttää, että taakankiinnittäjällä ja merkinantajalla on työnantajan kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että työn suorittajalla on riittävä kyky, tieto ja taito työvälineen turvalliseen käyttämiseen ja taakan kiinnittämiseen. Koska työnantaja on yleensä yhteisö, luvan antaa yleensä työntekijän lähin esimies, eli työnjohtaja (TTurvL 738/2002 16 §. työnantajan sijainen). Opetus ja ohjaus kuuluu työnantajalle. Valvonta tämän toteutumisesta yhteisellä työmaalla kuuluu pääurakoijalle, työsuojeluvalvontaan nimetyille henkilöille ja työsuojeluviranomaisille. Koulutuksemme on tunnustettu kaikissa EU ja ETA-valtiossa ja se täyttää taakankiinnittäjälle ja merkinantajalle vaaditun vaatimustason.

Lähteet: Vna 403/2008, Vna 400/2008; TTurvL 738/2002, SFS-ISO-23853:2017.

Työluvan antamisen vaatimukset

Taakankiinnittäjien ja merkinantajat oltava vähintään 18-vuotiaita.

Fyysiset vaatimukset
Riittävä näkö- ja kuulokyky, ei huimausta, ei työhön kelpaamattomaksi tekevää sairautta tai vaivaa, ei huumeisiin tai alkoholiin liittyvää ongelmaa.

Henkinen soveltuvuus
Käytös paineen alaisena, henkinen tasapaino, vastuuntuntoisuus, ei sairasta mitään fobiaa.

Koulutuksen tavoitteet
Tarjota tietämystä nostureista, nostoapuvälineistä, taakankiinnittämismenetelmistä, opettaa nostoapuvälineen tarkastusmenetelmiä, opettaa merkinantamiseen vaadittavia menetelmiä, tarjota tietämystä työnsuunnittelusta, vaarojen tunnistamisesta ja suojaustoimenpiteistä.

TEORIA (asiantuntijan toimesta)

Lainsäädäntö

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvoitteet, turvallisuusohjeet, lait-, asetukset – ja säädökset.

Nosturit yleisesti
Sanasto, nosturin liikkeet, nostokyky, nostokykykaavio

Tyypit, rakenteiden pääpiirteet, käyttötarkoitus
Ajoneuvonosturit, torninosturit, puominosturit, silta- ja pukkinosturit
Tyyppien ja mallien tuntemien

Työn suunnittelu

Työjärjestys, taakan kulkureitti, kulku- ja poistumistie (kokoontumispaikka), maan tai tukipinnan kunto, taakan kiinnitykseen osallistuvan henkilöstö jne.

Vaarojen tunnistaminen ja suojaustoimenpiteet
Vaarat liittyen nostureiden käyttöön ja taakankiinnittämiseen, puristumisvaarat, kuten taakan putoaminen, taakan romahtaminen, jumiutuminen liikkuvan taakan yms.

Muut mahdolliset vaarat
Yläpuoliset voimalinjat, yläpuoliset linjat, kuten höyry, kaasu, puhelin, puut ja muut esteet, vaaralliset materiaalit, syövyttävät aineet.

Nostoapuvälineen valinta
Teräsköysiraksit, ketjuraksit, tekstiiliraksit (pehmeät kuituraksit), tarraimet, nostokoukut, sakkelit, nostopuomit, nostoverkot, silmukat nostokorvat.

Nostoapuvälineiden kunnon varmistaminen (käyttötarkastus).
Nostoapuvälineiden hylkäysperusteiden tunnistaminen

Taakan kiinnittäminen
Havainnollistetaan tavanomaiseen taakan kiinnittämistyöhön liittyvät näkökulmat, ts. vaaratilanteiden tunnistaminen, painopisteen määritteleminen, taakan massan arvioiminen.
Taakankiinnitysmenetelmän valinta taakan muodon perusteella, suora nosto, avonosto, kiristävä nosto, tarrainnosto, epäsäännöllisten muotoisten taakkojen (epäsymmetristen taakkojen) nosto, nosto nostopuomilla (levittäjä), ohjausköyden käyttö nostoapuvälineiden valinta taakan massan ja nostokulman mukaan.

Taakan siirtäminen
Nostetun taakan kuljetus, taakan kulkureitin suunnittelu risteäminen, maan tai tukipinnan kunnon arvioiminen, taakan ohjaaminen laskupaikkaan ja lepuuttajien valmistelu nostoapuvälineen irrottaminen koukusta ja taakasta, nostoapuvälineen kunnon varmistaminen ja säilytys.

Turvallisuustoimenpiteet
Asianmukainen vaatetus, henkilösuojainten käyttäminen, suojaimien käyttö, työympäristö, muu toiminta.

MERKINANTAJA

Hyväksytys merkinantotavat
Viralliset käsimerkit, radiopuhelinliikenne, muut merkinantotavat, nosturinkuljettajan ja merkinantajan yhteistyö

KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUA (Praktiikka voidaan antaa kokeneen työnsuorittajan toimesta)

Harjoitellaan taakan kiinnittämistä havaintoesityksen mukaisesti.
Taakan massan arviointi, koukun ohjaaminen taakan yläpuolelle ja koukun laskeminen, nostoapuvälineiden kiinnittäminen taakkaan ja koukkuun.

Taakan siirtäminen
Taakan kulkureitin suunnittelu, risteäminen (jaettu tila muiden nostureiden kanssa, kulkusuunnan ja laskupaikan osoittaminen nosturinkuljettajalle, taakan ohjaaminen.

Taakan laskeminen
Maan tai tukipinnan kunnon arvioiminen, taakan ohjaaminen laskupaikkaan ja lepuuttajien valmistelu, taakan laskeminen ja pysäytys, hidas laskeminen, taakan maahanlasku ja vakavuuden varmistaminen, nostoapuvälineen irrottaminen koukusta ja taakasta, nostoapuvälineen kunnon varmistaminen ja säilytys määritellyssä paikassa.

Harjoitellaan merkinantamista
Käsimerkit, lippumerkit, radiokommunikaatio (äänimerkit).

KOKEET (kouluttajat arvioivat)

Kokeessa seurataan koulutettavan soveltuvuus arvioimalla hänen tietämyksensä vaadittavaan lainsäädäntöön, kädentaitoon, tervejärkevyyteen, itsehillintään, malttiin, tarkkuuteen, liikkeen koordinointiin ja refleksiin.

Linkki ilmoittautumiseen