TYÖLUVAN MYÖNTÄJÄN KURSSI

KIRJALLISEN TYÖLUVAN MYÖNTÄJÄN KURSSI

Suomessa yhä useampi työ edellyttää kirjallista työlupaa, jonka antamisesta vastuu kuuluu VNa 403/2008 14 a §:n mukaan työnantajalle. Koska työnantaja on usein yhteisö, vastuu luvan myöntämisestä on käytännössä työnjohtajalla (TTurvaL 738/2002 16 §. työnantajan sijainen).

Ote 16 §:stä ”Työnantajan on huolehdittava siitä, että sijaisella on riittävä pätevyys, hänet on riittävästi perehdytetty tehtäviinsä ja että hänellä muutenkin on asianmukaiset edellytykset tässä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen”

Ongelmaksi on muodostunut se, että luvan myöntäjä joutuu liian usein antamaan työluvan, ilman että olisi saanut siihen tarvittavia ohjeita, joilla olisi voinut varmistua työntekijän pätevyydestä.

Tämä kirjallisen työluvan antajan kurssi voidaan suorittaa verkko- tai lähikoulutuksena. Se voidaan suorittaa erillisenä omana koulutuksena, mutta myös HSE-asiantuntijan-, tai nostonjohtajan koulutuksen yhteydessä.

Ohjelma sisältää otteita mm. Valtioneuvoston asetuksista, työturvallisuuslaista, ISO-SFS standardeista ja EU-direktiiveistä. Saamansa koulutuksen jälkeen voi osallistuja arvioida työnsuorittajan pätevyyden ja antamaan ja allekirjoittamaan kirjallisen luvan;

  • henkilönostimen ohjaajalle,
  • trukin kuljettajalle,
  • taakankiinnittäjälle ja merkinantajalle,
  • torninosturin, max 25 tm. kuljettajalle.

Pätevyyden osoittaminen on välttämätön, koska luvan antaja vastaa myöntämästään kirjallisesta työluvasta. Luvan myöntäjän pätevyys on oltava myös työnantajalla, jos itse myöntää tämän luvan

Linkki ilmoittautumiseen