Turvallisuuskoordinaattori

Rakennushankkeen toteuttaminen (kaavio)

isokaavio
<—
klikkaa kuva suuremmaksi.

 

 

TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVIEN SUORITTAMISESTA

VNa 205/2009 2L:n 5 §:n (92/53/ETY) ”Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori.
Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava hänelle tarkoitetuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta.”

Nämä huomioiden voidaan varmuudella todeta, että turvallisuuskoordinaattorin tulee olla tehtävään koulutettu ja perehtynyt henkilö. Tämän vahvistaa lisäksi STM:n työsuojeluvalvontaosaston 20.06.2010 kirje ”kysymyksiä ja vastauksia”, jolla ohjeistetaan kyseisen asetuksen soveltamisesta. (kts. liite)Turvallisuuskoordinaattorilla on VNa 205/2009, 2 L:n 5 § perusteella asianmukaiset toimivaltuudet.

Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että rikoslain 47 § 1. ja 2. kohdan perusteella hän voi joutua vastuuseen siten kuin se tässä laissa on määritelty. Ote laista; ”joka tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa…, tai mahdollistaa sellaisen tilan jatkumisen, joka voisi aiheuttaa tapaturman ”.

Voidaan siis hyvin todeta, että tämän lain perusteella on mahdollista, että rakennuttajan nimeämä turvallisuuskoordinaattori jo huolimattomuudellaan voi syyllistyä työturvallisuusrikokseen tai -rikkomukseen, vaikka tapaturmaa ei ole sattunut, vaan mahdollistaa tilanteen jossa on se voisi sattua.

Jos rakennuttaja ei nimeä turvallisuuskoordinaattoria, syyllistyy myös se työturvallisuusrikkomukseen-, tai rikokseen ja tämä katsotaan usein tahalliseksi. Tulee myös muistaa että turvallisuuskoordinaattorina ei voi toimia yritys, vaan sen on oltava aina luonnollinen henkilö, eikä hän voi samanaikaisesti olla päätoteuttajan palveluksessa (riippumaton), ellei rakennuttaja ole samalla päätoteuttaja.

Nimeämisen ehdoton edellytys on, että turvallisuuskoordinaattorilla on tehtävään riittävän pätevyys. Sen toteaminen tapahtuu parhaiten, jos nimettävä henkilö voi esittää asiantuntijakouluttajan antaman todistuksen turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin perehdyttämisestä.

Rakennuttajalle

VNa 205/2010 (92/57/ETY, 2,5, ja 7 §) on direktiivi, joka on voimassa jokaisessa EU-maassa ja jonka vuoksi sen tulkitseminenkin tulee olla yhdenmukaista.
Asetuksen 2, 5 ja 7 § edellyttää, että rakennuttaja nimeää turvallisuuskoordinaattorin valvomaan ja koordinoimaan rakennustyömaan työsuojelun toteutumista. Tähän tehtävään voidaan nimetä henkilö, joka on rakennustyön laajuuteen nähden riittävän pätevä.

Valitettavan usein nimeäminen tapahtuu ilman, että rakennuttaja millään lailla varmistuu henkilön pätevyydestä, tai tehtävään kouluttamisesta. Turvallisuuskoordinaattorilla on ”asianmukaiset toimivaltuudet”, jonka vuoksi hän on myös rikoslain 47 § mukaisella tavalla vastuussa tehtäviensä hoitamisesta.
Nimeämisestä vastaa rakennuttaja, mutta tehtävien hoitamista vastaa turvallisuuskoordinaattori itse.
Tähän on ehdottomasti kiinnitettävä huomiota silloin kun haetaan koulutusta nimettävälle turvallisuuskoordinaattorille.

Tarjolla on eritasoisia kursseja ja koulutuksia neljästä tunnista neljään päivään. Ohjelmat vaihtelevat keston mukaisesti. Yhden päivän kestoisella koulutuksella saadaan käsiteltyä asiat, jotka ovat luettelonomaisia lakiasioita ja suoraan luettavissa valtioneuvoston ja EU:n asetuksista. Miten työ toteutetaan käytännössä, muutama tunti ei missään tapauksessa ole riittävä. Esimerkiksi koulutuksessa ehdottoman tärkeiksi osoittautuneet ryhmätyöt ja henkilökohtaiset harjoitustyöt jäävät kokonaan suorittamatta.

Se millainen koulutus on riittävä ja vastaako se rakennushankkeen ja laajuuden vaatimustasoa, on rakennuttajan ja nimettävän henkilön (joskus myös työntilaajan) yhdessä päätettävä. Koulutusten hinnat vaihtelevat ohjelman sisällön ja keston mukaisesti. Valitettavasti koulutuskustannuksia nostaa myös koulutusten aikaiset työstä poissaolot.
Sen vuoksi olemme jakaneet koulutukset vaativuutta vastaaville jaksoille.
Jaksot tasojen mukaisesti ja kestoiltaan 1 + 1 + 2 pv. (kts. palvelut sivulta Turvallisuuskoordinaattorin ohjelmat)

LIITE

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työsuojeluosasto
Valtioneuvoston asetus 205/2009 tuli voimaan 01.01.2009 

Otteita ”Kysymyksiä ja vastauksia” jakelusta, joka on päivätty 10.06.2010

Kysymys:
Mikä on turvallisuuskoordinaattorin pääpiirteinen toimenkuva?

Vastaus:
”Turvallisuuskoordinaattori on tarpeen nimetä jo hankkeen valmistelu- ja suunnittelu vaiheessa. Käytännön tehtävien hoitamisen kannalta on tärkeää, että turvallisuuskoordinaattori on luonnollinen henkilö, eikä oikeushenkilö (yhtiö, yhteisö, tai yritys)
Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan vastuullinen henkilö rakennushankkeessa. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävien hyvä hoitaminen edellyttää henkilökohtaista osallistumista aloituskokouksiin, suunnittelu- ja työmaakokouksiin. 

Kysymys:
Mitkä ovat turvallisuuskoordinaattorin vastuut?

Vastaus:
”Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei muuta muiden toimijoiden vastuuta…”
”…on rikosoikeudellinen vastuu, mikäli laiminlyö tehtävänsä.” 

Kysymys:
Mitä pätevyysvaatimuksia turvallisuuskoordinaattorin tehtäville on? Kuka vastaa siitä, että koordinaattoriksi nimetyllä on vaadittavat pätevyydet, tiedot ja taidot tehtävän hoitamiseen?

Vastaus:
”…
rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta…
Tiedot ja taidot edellyttävät koulutusta.” 

Kysymys:
Mitkä toimivaltuudet koordinaattorilla on ja miten ne tulee todentaa sekä tehtävään nimetylle että yhteistyökumppaneille? Mitä valtuuksia koordinaattorilla on puuttua toisen vastuulla oleviin suunnitelmiin?

Vastaus:
Rakennuttaja huolehtii siitä, että kaikki rakennushankkeen osapuolet ovat tietoisia siitä, kuka toimii turvallisuuskoordinaattorina. Turvallisuuskoordinaattori seuraa, valvoo suunnitteluprosessia ja työturvallisuustehtävien toteutumista. Turvallisuuskoordinaattorin tulee olla eri henkilö kuin työmaan toteutuksen linjajohto tai vastuuhenkilö, jos eri henkilöt yrityksessä hoitavat suunnittelun ohjausta ja työmaan toteutusta.”