Turvallisuuskoordinaattori

TURVALLISUUSKOORDINAATTORI

VNa 205/2009 2 L:n 5 §:n (92/57/ETY)

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori ja rakennuttamistehtävät

Ote Vna 205/2009 2 L:n 5. § Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori.
Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava 5-9 §:ssä tarkoitetuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta. Rakennuttajan on varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä.

Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että rikoslain 47 L:n 1.§ kohdat 1. ja 2. perusteella voi turvallisuuskoordinaattori joutua vastuuseen siten kuin se tässä laissa on määritelty.
Ote laista: ”joka tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa, tai mahdollistaa sellaisen tilan jatkumisen, …tai joka voisi aiheuttaa tapaturman ”.

Voidaan siis todeta, että tämän lain perusteella on mahdollista, että rakennuttajan nimeämä turvallisuuskoordinaattori jo huolimattomuudellaan voi syyllistyä työturvallisuusrikokseen tai -rikkomukseen. Vaikka tapaturmaa ei ole sattunut, vaan mahdollistaa tällaisen tilanteen, jossa se voi sattua, täyttää syyte kynnyksen.

Jos rakennuttaja ei nimeä turvallisuuskoordinaattoria, syyllistyy rakennuttaja työturvallisuusrikkomukseen-, tai rikokseen ja tämä voidaan katsoa usein myös tahalliseksi. Tulee myös muistaa, että turvallisuuskoordinaattorina ei voi toimia yritys, vaan sen on oltava aina luonnollinen henkilö. Ei ole suotavaa, että turvallisuuskoordinaattori on samanaikaisesti myös pääurakoijan palveluksessa, ellei rakennuttaja ole samalla pääurakoija.
92/57/ETY on direktiivi, joka on voimassa jokaisessa EU-maassa ja jonka vuoksi sen tulkitseminen tulee olla yhdenmukainen

Asetuksen 2, 5 ja 7 § edellyttää, että rakennuttaja nimeää turvallisuuskoordinaattorin valvomaan ja koordinoimaan rakennuttajalle kuuluvia tehtäviä. Turvallisuuskoordinaattori on siis ”rakennuttaja luonnollisessa muodossa.”
Nimeämisen ehdoton edellytys on, että turvallisuuskoordinaattorilla on tehtävään riittävän pätevyys. Sen toteaminen tapahtuu parhaiten, jos nimettävällä henkilöllä on esittää pätevyystodistus.
Nämä edellä mainitut asiat huomioiden voidaan varmuudella todeta, että turvallisuuskoordinaattorin tulee olla tehtävään koulutettu ja perehtynyt henkilö. Tämän vahvistaa lisäksi STM:n työsuojeluvalvontaosaston 20.06.2010 antama selvitys ”kysymyksiä ja vastauksia” jossa ohjeistetaan kyseisen asetuksen soveltamista.

Sosiaali- ja terveysministeriö
Työsuojeluosasto
Valtioneuvoston asetus 205/2009 tuli voimaan 01.01.2009
Otteita ”Kysymyksiä ja vastauksia” päivätty 10.06.2010

Kysymys:
Mikä on turvallisuuskoordinaattorin pääpiirteinen toimenkuva?
Vastaus:
”Turvallisuuskoordinaattori on tarpeen nimetä jo hankkeen valmistelu- ja suunnittelu vaiheessa. Käytännön tehtävien hoitamisen kannalta on tärkeää, että turvallisuuskoordinaattori on luonnollinen henkilö, eikä oikeushenkilö (yhtiö, yhteisö, tai yritys). Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan vastuullinen henkilö rakennushankkeessa. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävien hyvä hoitaminen edellyttää henkilökohtaista osallistumista aloitus-, suunnittelu- ja työmaakokouksiin. 

Kysymys:
Mitkä ovat turvallisuuskoordinaattorin ja muiden toimijoiden vastuu vastuut?
Vastaus:
”Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei muuta muiden toimijoiden vastuuta…”
”…on rikosoikeudellinen vastuu, mikäli laiminlyö tehtävänsä.” 

Kysymys:
Mitä pätevyysvaatimuksia turvallisuuskoordinaattorin tehtäville on? Kuka vastaa siitä, että koordinaattoriksi nimetyllä henkilöllä on vaadittavat pätevyydet, tiedot ja taidot tehtävän hoitamiseen?
Vastaus:
Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta… Tiedot ja taidot edellyttävät koulutusta.” 

Koulutusohjelma pääkohdin

Ensimmäinen kurssipäivä
-koulutuksen avaaminen
Turvallisuuskoordinaattorin toimenkuvan määrittely
– työturvallisuuden osapuolet ja yhteistoiminta
– turvallisuuskoordinaattorin päätehtävät
– turvallisuuskoordinaattorin toimivaltuudet
– vastuut ja valtuudet
Lounas
– asiakirjat ja vaadittava dokumentointi
– turvallisuuskoordinaattoria koskeva lainsäädäntö ja asetukset
– yhteistyö eri viranomaisten kesken
– työlupien valvontavelvoitteet

Toinen kurssipäivä
– ensimmäisen kurssipäivän pääkohtien kertaaminen
– turvallisuussääntöjen laatiminen (ryhmät)
– turvallisuussuunnitelman laatiminen (ryhmät)
– turvallisuusasiakirjan kokoaminen (ryhmät)
Kahvi ja ruokatauot sopimuksen mukaan
Koe
– koulutuksen päättäminen.

Hyväksytyn kokeen suoritettuaan saa osallistuja SuoTu®:n myöntämän turvallisuuskoordinaattorin pätevyystodistuksen suomen- ja Englanninkielisenä.