Nostonjohtaja

NOSTON JOHTAJA JA NOSTOTYÖN VALVOJA

Ote VNa 403/2008, 20.§ ”Nostotyön suunnittelussa ja nostolaitteiden valinnassa on huolehdittava siitä, että nostot suunnitellaan huolellisesti, jotta nostot voidaan toteuttaa turvallisuutta vaarantamatta…”

NOSTONJOHTAJAN KOULUTUS

Silloin kun nosto on vaikea tai erityisen vaativa, sitä johtaa ja valvoo työnantajan nimeämä tehtävään koulutettu Nostonjohtaja®, joka vastaa noston suunnittelusta, nostoon osallistuvien pätevyyksistä, laitevalinnoista, nostonjohtamisesta, eli kaikesta nostoon liittyvästä alusta alkaen, sen päättymiseen saakka. Nostonjohtajan koulutus edellyttää, että osallistuja on suorittanut tekniseen alaan liittyvän koulutuksen ja että hänellä on pitempiaikainen kokemus nostotöistä.
Koulutusmateriaalina käytetään voimassa olevaa lain säädäntöä, joita ovat mm. TTurvL 738/2002 10.§ ja 11.§:n 1.mom. ja 14 §, VNa 329/2013, RL 47. L kohdat 1 ja 2, VNa 400/2008, VNa 403/2008, VNa 205/2009, sekä standardeja SFS-ISO 23813, SFS-EN 292-1 ja 2, SFS – ISO 12480-1:1997.
Etäkoulutusmateriaali lähetetään sähköpostilla tilaajalle tai osallistujalle viimeistään viikkoa ennen lähikoulu-tuksen alkamista. Muu materiaali jaetaan lähikoulutuksen aikana. Etä- ja lähikoulutusmateriaalia voi osallistuja pitää avattuna kokeen aikana.
Hyväksytyn kokeen suoritettuaan saa osallistuja Kansainvälisen Nostonjohtajan kortin– International Lifting Manager card ®:n ja todistuksen suomen ja Englannin kielisinä. Tason säilymisen takia tämä koulutus on SuoTu®:n rekisteröimä, jonka vuoksi sen saa antaa vain SuoTu®:n lisenssin saaneet kouluttajat. Koulutus voidaan tarvittaessa antaa lähes kaikilla Euroopassa käytössä olevilla virallisilla kielillä.

NOSTONJOHTAJAN KOULUTUS

Koulutuksen 1.päivä
koulutuksen avaaminen
koulutuksen tavoitteet
– kuka nimeää ja kenet voidaan nimetä
Työssä esiintyvät riskit
 – riskien kartoittaminen ja niiden poistaminen
Työnantajan ja nostonjohtajan vastuut ja velvollisuudet
 – kuka vastaa ja mistä
– omalla työmaalla
– yhteisellä työmaalla
Nosturien, nostolaitteiden ja -apuvälineiden valinta
– nostureiden valintaan vaikuttavat seikat
– nosto- ja muiden apuvälineiden valintaan vaikuttavat seikat

Lounastauko
Nostureiden, laitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastus
– vaatimustenmukaisuus- ja liittämisvakuutukset
– milloin ja mitkä laitteet ja välineet kuuluu tarkastaa
– kuka ne saa tarkastaa ja kuka tarkastuksien toteutumisen valvoo
– nostoapuvälineiden tarkastaminen ja hylkäysperusteet (Raksarin®:n ohjelma)
Vaarallisiin nostoihin liittyvät luvat ja ilmoitusvelvollisuudet
 – kuka tekee ja kenelle ne tehdään
Nostoa avustavien henkilöiden valinta ja työlupien tarkastaminen
 – taakankiinnittäjien, merkinantajien, liikenteenohjaajien, nosturien- ja nostimien kuljettajien ja varustajan valinta ja opastus.

Koulutuksen 2. päivä

Nostosuunnitelmaan tutustuminen
Taakkaan tutustuminen, muodon ja painopisteen huomioiminen
– nostosuunnitelman laatimiseen liittyvät asiat
 
– suunnitelman täyttöopastus
Ryhmätyöt – Nostosuunnitelman laatiminen
– tehtävänä on laatia vaikeille ja vaativille nostoille nostosuunnitelma. Jos osallistujan työnantaja haluaa laatia nostosuunnitelman omalle nostolle, on se mahdollista.

Lounastauko
– nostosuunnitelman laatimisharjoittelu / ryhmätyö
– harjoitustöiden purkaminen
Nostonjohtajan koe
Koulutuksen päättäminen

Linkki ilmoittautumiseen

NOSTOTYÖN VALVOJAN KOULUTUS

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka joutuvat työssään ohjaamaan ja valvomaan nostoja, jotta ne tulevat suoritetuksi nosto-ohjeiden tai nostosuunnitelman mukaisella tavalla.  Hyväksytyn kokeen suoritettuaan jokainen saa SuoTu® myöntämän nostotyön valvojan todistuksen suomen ja Englannin kielisenä, sekä valokuvallisen nostotyön valvojan kortin.
Nostotyön valvoja voi heti koulutuksen jälkeen tai myöhemmin suorittaa nostonjohtajan koulutuksen, mikäli täyttää muilta osin nostonjohtajalta vaadittavat perustiedot ja taidot. Koulutus kestää yhden päivän. Päivän kestävän koulutuksen edellytyksenä on, ettei nostotyön valvojan koulutuksesta ole kulunut kuutta kuukautta kauempaa.
Koulutuksen sisältö koostuu pääasiassa TTurvL 738/2002 10.§ ja 11.§:n 1.mom. ja 14 §, VNa 329/2013, RL 47§, VNa 400/2008, VNa 403/2008, VNa 205/2009 ja SFS-ISO 23813.
Etäkoulutusmateriaali lähetetään sähköpostilla tilaajalle tai osallistujalle viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Lähikoulutusmateriaali jaetaan koulutuksen aikana. Etä- ja lähikoulutusmateriaalia voi osallistuja käyttää avattuna kokeen yhteydessä.

Nostotyön valvojan koulutusohjelma 

Koulutuksen avaaminen
– koulutuksen tavoitteet
– kuka nimeää ja kenet voidaan nimetä
Työssä esiintyvät riskit
– riskien kartoittaminen ja niiden poistaminen
Työnantajan ja nostotyön valvojan vastuut ja velvollisuudet
 – kuka vastaa ja mistä
– omalla työmaalla
– yhteisellä työmaalla
Nosturien, nostolaitteiden ja -apuvälineiden valinta
– nostureiden valintaan vaikuttavat seikat
– nosto- ja muiden apuvälineiden valintaan vaikuttavat seikat

Lounastauko
Nostureiden, laitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastus
 -vaatimustenmukaisuus- ja liittämisvakuutukset
– milloin ja mitkä laitteet ja välineet kuuluu tarkastaa
– kuka ne saa tarkastaa ja kuka tarkastuksien toteutumisen valvoo
– nostoapuvälineiden tarkastamine ja hylkäysperusteet, (Raksarin® ohjelma)
Vaarallisiin nostoihin liittyvät luvat ja ilmoitusvelvollisuudet
 -kuka tekee ja kenelle ne tehdään
Nostotyön valvojan koe

Linkki ilmoittautumiseen