Nostonjohtaja

NOSTONJOHTAJAN KOULUTUS (Koulutuksen kesto 2 pv)

Silloin kun nosto on vaikea ja vaarallinen, sitä johtaa ja valvoo työnantajan nimeämä, tehtävään koulutettu noston johtaja. Hän vastaa noston suunnittelusta, nostoon osallistuvien nimeämisistä, laitevalinnoista, nostonjohtamisesta, eli kaikesta nostoon liittyvästä alusta alkaen – sen päättymiseen saakka. Nostonjohtajan koulutus edellyttää, että osallistuja on suorittanut tekniseen alaan liittyvän koulutuksen, tai on suorittanut nostotyön valvojan koulutuksen ja että hänellä on pitempiaikainen kokemus erilaisista nostotöistä.

Nostonjohtajan tehtävät ovat vaativia. He laativat nostotyösuunnitelmat vaikeisiin ja vaarallisiin nostoihin ja myös johtavat ne.

Etäkoulutusmateriaali lähetetään sähköpostilla tilaajalle tai osallistujalle viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Lähikoulutusmateriaali jaetaan koulutuksen aikana. Etä- ja lähikoulutusmateriaalia voi osallistuja käyttää avattuna kokeen yhteydessä.

Hyväksytyn kokeen suoritettuaan osallistuja saa todistuksen Kansainvälisen Nostonjohtajan kortin– International Lifting Manager Card®:n Suomen ja Englannin kielisinä. Tason säilymisen vuoksi nostonjohtajan koulutus on SuoTu®:n rekisteröimä, jonka vuoksi sen saa antaa vain lisenssin saaneet ja valtuutetut kouluttajat. Koulutusta voidaan tarvittaessa antaa lähes kaikilla Euroopassa käytössä olevilla virallisilla kielillä.

Koulutuksen lähdeaineistoa; TTurvL 738/2002 10.§ ja 11.§:n 1.mom. ja 14 §, VNa 329/2013, RL 47§, VNa 400/2008, VNa 403/2008, SFS-ISO 23813 (mukautettu standardiin ISO 12480-1:1997), 89/391/ETY, TOT:n tapaturmaraporteista, sekä SuoTu®:n omasta aineistosta.

Koulutusohjelma 

1.koulutuspäivä

Koulutuksen avaaminen
 -koulutuksen tavoitteet
 -kuka nimeää ja kenet voidaan nimetä
Työssä esiintyvät riskit
 -riskien kartoittaminen ja niiden poistaminen
Työnantajan ja nostotyön valvojan vastuut ja velvollisuudet
 -kuka vastaa ja mistä
 -omalla työmaalla
 -yhteisellä työmaalla
Nosturien, nostolaitteiden ja -apuvälineiden valinta
 -nostureiden valintaan vaikuttavat seikat
 -nosto- ja muiden apuvälineiden valintaan vaikuttavat seikat
Nostureiden, laitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastus
 -vaatimustenmukaisuus- ja liittämisvakuutukset
 -milloin ja mitkä laitteet ja välineet kuuluu tarkastaa
 -kuka ne saa tarkastaa ja kuka tarkastuksien toteutumisen valvoo
 -nostoapuvälineiden ja taljojen tarkastaminen, hylkäysperusteet
Vaarallisiin nostoihin liittyvät luvat ja ilmoitusvelvollisuudet
 -kuka tekee ja kenelle ne tehdään
Nostoa avustavien henkilöiden valinta
 -alamiehen, merkinantajan, liikenteenohjaajan, merkinantajan, laitteiden käyttäjien, nosturien ja nostimien kuljettajien ja varustajan valinta ja nimeäminen
 -työohjaus
Kuljettajien ajoluvat
 -kuljettajien ajolupien tarkastaminen
Nosto-ohje
 -taakkaan tutustumien, muodon ja painopisteen huomioiminen
 -nosto-ohjeen laatimiseen liittyvät asiat 

Koulutuksen 2. päivä
 -Nostosuunnitelmaan tutustuminen
 -kaavakkeiden täyttöopastus
Ryhmätyöt
 -Ryhmän tehtävänä on laatia vaikeille ja vaarallisille nostoille nostosuunnitelma, jonka kouluttaja jakaa. Jos osallistujan työnantaja haluaa laatia nostosuunnitelman omalle nostolle, se on mahdollista. Silloin niistä on annettava perustiedot kouluttajalle hyvissä ajoin ennen koulutusta.
 -nostosuunnitelman laatiminen / harjoitus, ryhmätyö
Lounastauko
 -nostosuunnitelman laatiminen / harjoitus, ryhmätyö
 -ryhmien kokoontuminen – harjoitustöiden purkaminen
Nostonjohtajan koe
Koulutuksen päättäminen
 

Linkki ilmoittautumiseen