ASBESTITYÖKOULUTUS

SuoTu®:n lisenssin saaneet kouluttajayhtiöt järjestävät asbestityökoulutuksia kaikissa Euroopan valtioissa.
Pohjoismaiden ja Baltian alueen koulutukset järjestää Rammi Koolitus OÜ. Koulutus järjestetään suomessa Oy Bonum-Safety Ab:n tiloissa Keski-Suomessa, Äänekosken Suolahdessa, os. Asemakatu 10-14 (Ostokeskus).
Järjestämme koulutuksia viron-, venäjän-, englannin- ja suomenkielellä.
Koulutuksen kesto 3 pv. Ohjelma toteutetaan voimassa olevia lakeja ja säädöksiä noudattaen. Hyväksytyn näytön annettuaan, osallistuja saa asbestityökortin, joka on voimassa kaikissa asbestityölupaa vaativissa Euroopan valtioissa.

Koulutuksien ajankohdat
Ilmoita milloin haluat koulutuksen järjestettävän, niin otamme sinuun yhteyttä.
Voit valita koulutusajan myös ”avoimet koulutukset” ohjelmastamme.
http://www.kaardikoolitus.eu/koolitused/asbesti-lammutustoo-koolitus/ 

1 §
Soveltamisala
Tämä asetus koskee asbestityötä.
Asbestipurkutyön luvanvaraisuudesta, asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä sekä työntekijän terveystarkastuksista säädetään erikseen. Asbestipitoisen jätteen käsittelystä säädetään erikseen

6 §
Erityinen opetus ja ohjaus
Työnantajan on annettava asbestityötä tekevälle työntekijälle opetusta ja ohjausta seuraavista asioista:
1) asbestin ominaisuuksista ja terveysvaikutuksista,
2) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetusta asbestille altistumisen raja-arvosta, raja-arvon alittumisen seurannasta ja mittauslaitteiden käytöstä,
3) tuote- ja materiaalityypeistä, jotka todennäköisesti sisältävät asbestia,
4) asbestille altistavista toimista ja ennaltaehkäisevien toimien merkityksestä altistuksen vähentämiseksi,
5) turvallisista työtavoista, toimista ja suojavälineistä,
6) suojavaatetuksesta ja puhdistautumisesta,
7) hengityksensuojainten valinnasta, oikeasta käytöstä, puhdistamisesta ja toimintakunnon varmistamisesta,
8) asbestia sisältävien jätteiden käsittelystä,
9) hätämenettelyistä,
10) terveystarkastuksista.
Työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta on täydennettävä tarvittaessa.

10 §
Asbestipurkutyön johto ja valvonta
Työnantajan on nimettävä asbestipurkutyön toteuttamista varten työnjohtaja.
Työnjohtajan on jatkuvasti seurattava ja arvioitava 8 §:ssä tarkoitetun turvallisuussuunnitelman toteutumista ja huolehdittava, että asbestipurkutyö tehdään turvallisuussuunnitelman mukaisesti.

18 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Tällä asetuksella kumotaan
1) valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994),
2) valtioneuvoston päätös asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta laivatyöhön (536/1988),
3) työsuojeluhallituksen päätös varautumisesta asbestityöhön aluksella (952/1989),
4) työsuojeluhallituksen päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista (231/1989).
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/148/EY (32009L0148), EUVL L 330, 16.12.2009 s. 28