Koulutusohjelma

TYÖTURVALLISUUSPASSIN KOULUTUSOHJELMA

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle perustieto työturvallisuudesta ja yleisimmistä Euroopan alueella käytössä olevista työturvallisuuslaista ja -asetuksista. Ohjelma opastaa huomioimaan vaaratekijöitä joihin työnsuorittajat usein joutuvat, sekä ohjaamaan heitä vaaratilanteiden poistamiseen ja riskien minimoimiseen. Hyväksytyn kokeen suoritettuaan saa osallistuja valokuvallisen kansainvälisen SuoTun Työturvallisuuspassin Occupational Safety pass (halutessaan ilman valokuvaa), joka on osoitus siitä, että sen haltija on suorittanut työturvallisuuden peruskoulutuksen hyväksytysti. Se on myös osa Työturvallisuuslain 738/2002 14§:n mukaista työnantajalle kuuluvaa työntekijälle annettavaa ”opetusta ja ohjausta”, SuoTu® n Työturvallisuuspassi on hyväksytty ja tunnustettu myös Baltian maissa ja vastaavia koulutuksia löytyy myös mm. Hollannissa SCC, Ruotsissa SSG, Irlannissa FAS ja USA:ssa OSHA. Kansainvälinen SuoTu® n Työturvallisuuspassi on hyväksytty myös Suomessa. Sen voi myöntää vain SuoTu® n lisenssin saaneet kouluttaja yhteisöt, tai sertifikaatin saaneet kouluttajat.

 1. Johdanto
  Esitetään työturvallisuuslaki 738/2002 ja opetuksessa käytettävät asetukset VNa 403/2008, VNa 205/2009 ja RL 47§, työtapaturmavakuutuslaki, tilaajavastuulaki, sekä mitkä ovat tämän koulutuksen tavoitteet.
 2. Vastuut työturvallisuudessa
  Riskien hallinta
  Vahingonkorvaus vastuu
  Oikeudellinen vastuu
  Vastuut ja valtuudet
  –        Kaikki osapuolet
 3. Yhteinen työmaa ja työympäristö
  Yhteisen työmaan määrittely
  Yksin työskentely
  Työmaan kieli
  Häirintä
 4. Nimitykset ja nimeämiset
  Turvallisuuskoordinaattori
  Päätoimija – Päätoteuttaja
  Työnsuorittaja ja työnjohto
  Työsuojeluhenkilöstön valintatapa tai nimeäminen
 5. Työmaan vaaratekijöitä
  Suoritusperäisiä vaaratekijöitä
  – Vaaralliset toimet ja varoitukset
  – Liikenne ja liikkuminen
  Laitteiden käyttöön liittyviä vaaratekijöitä
  – Työvälineet ja niiden luvaton käyttö
  Ulkoisia vaaratekijöitä
  – Myrkyt ja kaasut – tunnistaminen ja suojautuminen
  – Radioaktiiviset aineet ja – tilat
  – lähialueen muu toiminta
 6. Henkilökohtaiset suojaimet ja suojautuminen
  Yleisimmät suojaimet ja niiden käyttö
 7. Vaadittavat todistukset luvat ja erityisosaamista vaativat työt
  Tilaajavastuulaki (voimaan 1.9.2015)
  Yleisesti vaadittavat todistukset ja näytöt
  Rakennustyömaalla vaadittavat luvat ja valvonta kortit
  Vaativat, vaaralliset, luvanvaraiset työt
  Työstä pidättäytyminen
 8. Työmaan yleinen turvallisuus
  Työmaavalaistus ja huomiovaatetus
  Siisteys ja järjestys
  Vaaratilanneilmoitus
  Ensiapu
  Alkusammutus
  Pelastustoiminta
  Valokuvaus ja tietoverkko
  Vartiointi ja kulunvalvonta
 9. Vakuuttaminen ja ilmoitusvelvoitteet
  Tilaajavastuulaki 678/2015 yleisellä tasolla
  Työtapaturmavakuutuslaki 459/2015 ja muut lakisääteiset ilmoitukset
  Vastuuvakuuttaminen
 10. Liitteet
  Liitteiden avulla tarkennetaan ohjelman sisältöä ja pidetään se ajantasaisena.
 11. Kokeet
  Kouluttaja valvoo. Kokeen tuloksen tulee näyttää selvästi, että osallistuja on ymmärtänyt esitetyt kysymykset ja että vastauksista voidaan päätellä riittääkö hänen tietonsa ja taitonsa koulutuksessa käsiteltyihin asioihin.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen