Telinetyökorttikoulutus

TELINETYÖKORTTIKOULUTUS                                                                               

 TTurvL 738/2002, 10. § ja 11. § kohta 1. sekä VNa 205/2009 ja VNa 403/2008 velvoittaa työnantajaa kouluttamaan ja perehdyttämään työntekijät turvalliseen työn suorittamiseen. Tämä on huomioitava erityisesti silloin kun työnsuorittajat tekevät luvanvaraista ja vaarallista työtä. Näitä töitä ovat myös telineeltä tehtävät työt.

SuoTu®:n kouluttajat järjestävät kyseisiä koulutuksia. Tavoitteena on opastaa telinetyöntekijät huomioimaan ja poistamaan vaaratekijät, joita tässä työssä esiintyy. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistukseksi valokuvallisen SuoTu®:n myöntämän ”Telinetyökortin”.

Se että työntekijä on saanut vaadittavan koulutuksen ja pätevyyden telinetyöhön, kuuluu ensisijaisesti aina työnantajalle. Valvonta tästä kuuluu yhteisellä työmaalla päätoteuttajalle.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen avaus
Lait ja asetukset
Vastuut ja velvoitteet (VNa 403/2008, VNa 205/2009, VNa 1095/2019 TTurvL 738/2008 ja RL 47§)

 • tarve
  • tilaaja

Pystytyksessä huomioitavat asiat 

 • telinemallit ja niiden valitseminen
  • elementtitelineet
  • muut telineet
 • telineosien tarkastaminen
 • kokoamis- ja rakentamisohjeiden tulkinta
 • käyttöohjeiden tulkinta
 • pystytyksen toteuttaminen
 • perustus ja tuenta
  • muun toiminnan huomioiminen telineen pystytysalueella
 • telinetarkastus – käyttöönotto
  • telinetarkastajan avustaminen (telinekortti)

Käytöstä poistamien ja purkaminen

 • purkamisen toteuttaminen

Turvallinen telinetyöskentely, työssä esiintyviä vaaroja

 • kulkeminen nousuissa
 • kulkeminen tasoilla
 • työnsuorittajalle kuuluva päivittäinen telinetarkastus
 • kuormituksen seuranta

Käytöstä poistamien ja purkaminen

 • purkamisen toteuttaminen 

Toinen koulutuspäivä, jos osallistujalla ei ole aikaisempaa telinetyökokemusta 

Raksarin, eli taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutusosuus

 1. Raksarin tehtävä on sitoa taakka siten, ettei se pääse luistamaan eikä putoamaan taakkaa nostettaessa tai siirrettäessä.
 2. Raksarin tulee tuntea hyvin erilaiset nostoapuvälineet.
 3. Hänen on osattava suorittaa käyttö/päivittäistarkastus. Ilman kuormituskilpeä tai vikaantunutta nostoapuvälinettä ei saa ottaa käyttöön.
 4. Hän tarkastaa taakan pysyvyyden alkunoston jälkeen. Alkunostolla tarkoitetaan nostoa, jolloin taakkaa nostetaan juuri sen verran, että sen alapuolinenkin osa voidaan tutkia ja tarkastaa.
 5. Raksari toimii tarvittaessa merkinantajana.
 6. Raksari voi toimia myös nosturin kuljettajana, jos on saanut siihen koulutuksen.
 7. Raksari seuraa taakkaa ja valvoo omalta osaltaan, ettei taakan alla ole ketään.
 8. Kun taakka on siirretty ja laskettu sovitulle paikalle, raksari valvoo, ettei nostoapuvälineitä irroteta taakasta ennen kuin on varmistettu, että taakka pysyy varmasti paikallaan.
 9. Raksari tarkastaa uudelleen nostoapuvälineet ennen varastointia, etteivät ne ole vikaantuneet noston aikana. Jos ovat, ne on poistettava käytöstä ja vietävä korjattavaksi, etteivät joudu vikaantuneena käyttöön. Mikäli korjausta ei voi suorittaa luotettavalla tavalla, ne on toimitettava paikkaan, jossa ne hävitetään.
 10. Raksari toimittaa ehjät nostoapuvälineet niille varatuille paikoille siten, etteivät ne vahingoitu varastoinnissa.

Telineen kokoamisharjoittelua 2 h (ryhmätyö)

Kokeet

Kokoamiskoe pareittain
Henkilökohtainen koe, lait-, asetukset ja säädökset