HSE koulutus

HSE-ASIANTUNTIJAN JA VALVOJAN KOULUTUS

Lähes kaikki rakennus- ja asennustöitä suorittavien yhtiöiden pääurakoitsijat vaativat aliurakoitsijoiltaan, että työryhmässä on vähintään yksi HSE-koulutuksen saanut henkilö. HSE-valvojan/asiantuntijoiden määristä päättää työn tilaaja, joka yleensä tekee sen pääurakoitsijan antaman tiedon perusteella. Tämä velvoite tulee työturvallisuuslaista, jossa työnantajalle on määrätty velvollisuus huolehtia työntekijän turvallisuudesta. Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

Saman lain 8 §:stä… ”Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.”

Työmaat kasvavat ja työntekijöiden määrät lisääntyvät. Työmaalla turvallisuutta ei voida vajaalla ja kokemattomalla henkilömäärällä valvoa. Ainoa järkevä tapa on, että pääurakoitsijat ja päätoimijat, jotka lain mukaan ovat myös työnantajia, vaativat kaikilta työmaalla työskenteleviltä aliurakoijilta riittävän määrän tehtävään koulutettuja HSE-asiantuntija/valvojia. Valvojien määrä ja taitotaso vaihtelee työmaiden ja pääurakoitsijoiden harkinnan mukaisesti. Lain 10.§ 6 mom. (muutos 329/2013) ”Jos työnantajalla ei ole tarkoitettuun toimintaan tarvittavaa riittävää asiantuntemusta, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. Työnantajan on varmistuttava, että asiantuntijalla on riittävä pätevyys ja muut edellytykset tehtävän asianmukaiseen suorittamiseen.”

Nämä vaatimukset on huomioitu ja siksi SuoTu®:n koulutuksissa on erilaisiin työtehtäviin viisi taitotasoa, joista voidaan valita sopivin. Työn tilaaja voi halutessaan lisätä HSE-tasoon joitain erikoisosaamisia. Näistä taitotasovaatimuksista yleensä tiedotetaan hyvissä ajoin kaikille urakoijille. Mikäli urakoija tietoa ei ole saanut, on hyvä tiedustella sitä tilaajalta, jottei yllätyksiä tämän vuoksi pääsisi syntymään.

Oy Bonum-Safety Ab kouluttaa HSE-asiantuntijoita. Koulutuksen sisältö ja pituus muodostuu siitä, onko osallistujalla teknisen alan ammattikorkeakoulun tutkinto suoritettu ja siitä millainen kokemus hänellä on työelämästä. Lähtökohtana ja tavoitteena on, että osallistuja saa koulutuksen ja pätevyyden tasolle, jonka hän on sille asettanut. Jos vaatimus tulee työnantajalta, millaisen taitotason ja mahdolliset lisävaatimukset työnantaja, tai päätoimija on HSE-asiantuntijalle määritellyt.  Pätevyystasoa määritellessä voidaan käyttää SuoTu®:n omia ohjelmia, joissa voidaan myös huomioida työnantajan ja osallistujan haluamat muutokset.

Koulutus suoritetaan lähi- ja etäkoulutuksena. Lähikoulutuksen kesto vaihtelee yhdestä – viiteen päivään, riippuen siitä millaista tasoa osallistuja on hakemassa.  Etäkoulutuksella on suuri merkitys lähikoulutuksen pituuteen ja määrään.

Linkki HSE-asiantuntijanvaatimustaso

HSE-asiantuntijan/valvojan A1-vaatimustaso (esimerkki)

Hänen on kyettävä hoitamaan

 • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • nostonjohtajan tehtävät
 • telinetarkastajan tehtävät

Hänen on pystyttävä toimimaan

 • varmistusmiehenä ja työnjohtajana säiliö- ja ahtaanpaikan työssä
 • työmaan teollisuuskemikaalien käsittelyn valvojana
 • työmaan pelastustoiminnan johtajan varahenkilönä
 • luvanvaraisten töiden valvojana
 • ympäristön- ja siisteystoimen valvojana
 • työmaan perehdytystä antavana turvallisuuskouluttajana
 • työmaapäällikön varamiehenä

Maanrakennus- ja louhintatyö

 • louhintatyön työnjohtajana
 • maansiirtotyön työnjohtajana

Yllä olevan lisäksi HSE-asiantuntijan tulee tuntea hyvin työmaan omat turvallisuusohjeet.

kts. koulutusohjelma tästä linkistä