HSE koulutus

HSE-VALVOJAN KOULUTUS

Useat rakennus-, asennus- ja vuosihuoltotöitä tilaavat sekä heille palveluita tuottavat pääurakoitsijat vaativat aliurakoitsijoiltaan, että työryhmässä on HSE-koulutuksen saanut henkilö. HSE-valvojien määristä päättää yleensä tilaaja ja määriin vaikuttaa muun muassa ryhmien henkilömäärät. Velvoite tulee työturvallisuuslaista, jossa työnantajalle on määrätty velvollisuus huolehtia työntekijän turvallisuudesta.

Rakennustyömaan turvallisuuskoordinaattori sekä työsuojelupäälliköt, -valtuutetut ja -asiamiehet, eivät onnistu ilman avustavia henkilöitä suorittamaan riittävän laadukasta ja vaadittavaa turvallisuusvalvontaa. Ainoa järkevä tapa on, että tilaajat ja pääurakoitsijat vaativat kaikilta työmaalla työskenteleviltä aliurakoitsijoilta riittävän määrän tehtävään koulutettuja HSE- valvojia tai -asiantuntijoita., HSE-valvojat ja -asiantuntijat ovat työnantajan sijaisia, asianmukaisin toimivaltuuksin nimettyjä henkilöitä (TTurvL 16.§).

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja voi asettaa toisen henkilön edustajanaan hoitamaan tässä laissa työnantajan velvollisuudeksi säädettyjä tehtäviä. Työnantajan sijaisen tehtävät on määriteltävä riittävän tarkasti huomioon ottaen työnantajan toimiala, työn tai toiminnan luonne ja työpaikan koko. Työnantajan on huolehdittava siitä, että sijaisella on riittävä pätevyys, hänet on riittävästi perehdytetty tehtäviinsä ja että hänellä muutenkin on asianmukaiset edellytykset tässä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen – edelleen työturvallisuuslain mukaisesti ”Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.”

 

Nämä vaatimukset on huomioitu HSE- valvojan peruskoulutuksen sisällöissä. Pateran HSE-valvojan koulutuksen sisältöä on mahdollista räätälöidä valitsemalla seitsemästä turvallisuuden osa-alueesta omaan tarpeeseen parhaiten soveltuvat, joita käsitellään koulutuksen toisena päivänä syvällisemmin.

Koulutuksen sisältöä määritellessä voidaan huomioida osallistujan aiempi turvallisuusosaamisen ja työkokemus sekä työnantajan ja osallistujan koulutukselle asettamat tavoitteet ja haluamat muutokset.

Koulutus toteutetaan sovitun mukaisesti joko lähi- tai etäkoulutuksena. Sen kesto on yleensä kaksi päivää, mutta mikäli joitakin teemoja halutaan käsiteltävän perusteellisemmin ja laajemmin, voidaan sopia useampi päiväisestä koulutuksesta.

Katso koulutusohjelma tästä linkistä

 

Avoimet koulutukset
Katso tästä ajankohtaiset, kaikille avoimet HSE-valvojan peruskoulutuspäivät ja tarkempi koulutussisältö sekä ilmoittaudu mukaan!

Avoimet koulutukset