HSE koulutus

HSE-ASIANTUNTIJAN JA VALVOJAN KOULUTUS

Lähes kaikki rakennus- ja asennustöitä suorittavien yhtiöiden pääurakoitsijat vaativat aliurakoitsijoiltaan, että työryhmässä on vähintään yksi HSE-koulutuksen saanut henkilö. HSE-valvojan ja asiantuntijoiden määristä päättää tilaaja, joka yleensä tekee sen pääurakoitsijan antaman tiedon perusteella. Tämä velvoite tulee työturvallisuuslaista, jossa työnantajalle on määrätty velvollisuus huolehtia työntekijän turvallisuudesta. Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

Työmaat kasvavat ja työntekijöiden määrät lisääntyvät. Työmaalla turvallisuutta ei voida vajaalla ja kokemattomalla henkilömäärällä valvoa. Työsuojelupäällikkö, -valtuutetut, -asiamiehet tms. eivät onnistu ilman avustavia henkilöitä suorittamaan riittävän laadukasta ja vaadittavaa turvallisuusvalvontaa. Ainoa järkevä tapa on, että pääurakoitsijat ja päätoimijat, jotka lain mukaan ovat myös työnantajia, vaativat kaikilta työmaalla työskenteleviltä aliurakoijilta riittävän määrän tehtävään koulutettuja HSE-asiantuntija/valvojia, pääurakoitsijoiden tarpeiden ja harkinnan mukaisesti. HSE-asiantuntijat ja valvojat ovat työnantajan sijaisia, asianmukaisin toimivaltuuksin nimettyjä henkilöitä. TTurvL 16.§.

Ote TTurvL 16 §. Työnantaja voi asettaa toisen henkilön edustajanaan hoitamaan tässä laissa työnantajan velvollisuudeksi säädettyjä tehtäviä. Työnantajan sijaisen tehtävät on määriteltävä riittävän tarkasti huomioon ottaen työnantajan toimiala, työn tai toiminnan luonne ja työpaikan koko. Työnantajan on huolehdittava siitä, että sijaisella on riittävä pätevyys, hänet on riittävästi perehdytetty tehtäviinsä ja että hänellä muutenkin on asianmukaiset edellytykset tässä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen

Ote saman lain 8 §:stä ”Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.”

Nämä vaatimukset on huomioitu ja siksi SuoTu®:n koulutuksissa on erilaisiin työtehtäviin viisi taitotasoa, joista voidaan valita sopivin. Työn tilaaja voi halutessaan lisätä HSE-tasoon joitain erikoisosaamisia. Näistä taitotasovaatimuksista yleensä tiedotetaan hyvissä ajoin kaikille urakoijille. Jos urakoija ei tietoa ole saanut, on hyvä tiedustella sitä tilaajalta, jottei yllätyksiä tämän vuoksi pääse syntymään.

Oy Bonum-Safety Ab kouluttaa HSE-asiantuntijoita. Koulutuksen sisältö ja pituus muodostuu siitä, onko osallistujalla teknisen alan ammattikorkeakoulun tutkinto suoritettu ja siitä millainen kokemus hänellä on työelämästä. Lähtökohtana ja tavoitteena on, että osallistuja saa koulutuksen ja pätevyyden tasolle, jonka hän on sille asettanut. Jos vaatimus tulee työnantajalta, millaisen taitotason ja mahdolliset lisävaatimukset työnantaja, tai päätoimija on HSE-asiantuntijalle määritellyt.  Pätevyystasoa määritellessä voidaan käyttää SuoTu®:n omia ohjelmia, joissa voidaan myös huomioida työnantajan ja osallistujan haluamat muutokset.

Koulutus suoritetaan lähi- ja etäkoulutuksena. Lähikoulutuksen kesto vaihtelee yhdestä – viiteen päivään, riippuen siitä millaista tasoa osallistuja on hakemassa.  Etäkoulutuksella on suuri merkitys lähikoulutuksen pituuteen ja määrään.

Linkki HSE-asiantuntijanvaatimustaso

HSE-asiantuntijan/valvojan A1-vaatimustaso (esimerkki)

Hänen on kyettävä avustamaan

 • turvallisuuskoordinaattoria
 • työsuojelupäällikköä
 • nostonjohtajaa
 • pelastustoiminnan johtajaa
 • työmaapäällikköä

Hänen on pystyttävä toimimaan

 • telinetarkastajana
 • varmistusmiehenä ja työnjohtajana säiliö- ja ahtaanpaikan työssä
 • luvanvaraisten töiden valvojana
 • ympäristön- ja siisteystoimen valvojana
 • työmaan perehdytystä antavana turvallisuuskouluttajana
 • työmaan urakoijien kesken tiedotusvastaavana

Maanrakennus- ja louhintatyö

 • louhintatyön työnjohtajana
 • maansiirtotyön työnjohtajana

Yllä olevan lisäksi HSE-asiantuntijan tulee tuntea hyvin työmaan omat turvallisuusohjeet.

kts. koulutusohjelma tästä linkistä