Kuormalavahyllyt

KUORMALAVAHYLLYJEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

Edelleen on epävarmuutta siitä, edellyttääkö joku laki-, asetus-, tai säädös suorittamaan kuormalavahyllyille määräaikais- ja/tai päivittäistarkastuksia?

Vastaus: Kyllä edellyttää.
Työturvallisuuslain 43 §:ssä edellytetään, että kone, työväline tai muu laite, jonka asennus tai käyttöolosuhteet vaikuttavat turvallisuuteen, on tarkastettava oikean asennuksen ja turvallisen toimintakunnon varmistamiseksi ennen ensimmäistä käyttöönottoa samoin kuin uuteen paikkaan asentamisen tai turvallisuuden kannalta merkittävien muutostöiden jälkeen (käyttöönottotarkastus).
Lisäksi edellytetään, että tarkastus on suoritettava käyttöönoton jälkeen säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa myös poikkeuksellisen tilanteen jälkeen työvälineen toimintakunnon varmistamiseksi (määräaikaistarkastus). Työturvallisuuslaissa korostetaan, että tarkastuksessa tulee arvioida työvälineen turvallisuus sen käytön kannalta ja noudattaa tarkastamisesta annettuja säännöksiä ottaen huomioon valmistajan antamat ohjeet.

Koulutuksen kohderyhmä
Kaikki tuotantolaitokset, varastot ja välivarastot, missä kuormalavahyllyjä on ja missä tavaroita säilytetään tai varastoidaan lyhyt-, tai pitkäaikaisesti.

Tarkastuksen suorittaja
Tarkastuksen saa suorittaa lakien ja säädösten mukaan vain riittävän pätevä, tehtävään koulutettu henkilö. Tarkastukset kirjataan tarkastuspöytäkirjalle, jonka allekirjoittaa tarkastuksen suorittaja. Tarkastajan nimeämisessä tulee huomioida ns. ”tarkastajan riippumattomuus”.

Tarkemmin velvoitteista TTurvL:n 738/2002, 8. §
”Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön…työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.”

Valtioneuvostonasetus 403/2008 1 L:n 3 §
”…..Työnantajan on huolehdittava, että työvälineen asennuksessa, käytössä, kunnossapidossa, tarkastuksessa ja muussa siihen liittyvässä toiminnassa otetaan huomioon valmistajan antamat ohjeet.”

SuoTu®:n tarkastajan suorittamassa tarkastuksessa huomioidaan mm. standardit EN 15629, SFS-EN 15635, 89/655/ETY ja TTurvL 738/2002, VNa 403/2008, sekä SuoTu®:n turvallisuusohjeita trukinkuljettajalle.

Päivittäiset tarkastukset (VNa 403/2008, 5 §)

Päivittäinen tarkastus ja -kunnonseuranta kuuluu myös niille henkilöille, jotka kuormalavahyllyjä työssään käyttävät. Näitä ovat mm. varastohenkilökunta ja trukinkuljettajat.

Yllä mainittujen velvoitteiden toteutumisesta vastaa työnantaja, joka yleensä on TTurvL 738/2002 16. § perusteella työnantajan sijainen, eli työnjohtaja.

”Työnantaja voi asettaa toisen henkilön edustajanaan (työnantajan sijainen) hoitamaan tässä laissa työnantajan velvollisuudeksi säädettyjä tehtäviä. Työnantajan sijaisen tehtävät on määriteltävä riittävän tarkasti huomioon ottaen työnantajan toimiala, työn tai toiminnan luonne ja työpaikan koko. Työnantajan on huolehdittava siitä, että sijaisella on riittävä pätevyys, hänet on riittävästi perehdytetty tehtäviinsä ja että hänellä muutenkin on asianmukaiset edellytykset tässä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen”

Linkki trukin kuljettajalle

Linkki ajoluvan myöntämisen perusteisiin