Kuormalavahyllyt

Kuormalavahyllyjen määräaikaistarkastukset

Edelleen kysytään, edellyttääkö joku laki, asetus, tai muu säädös suorittamaan kuormalavahyllyille määräaikaistarkastukset?

Vastaus: Kyllä edellyttää.

Kuormalavahyllyt ovat puu-, tai teräsrakenteisia, ne voivat olla kiinteitä tai elementtihyllyjä, mutta lakien ja säädösten mukaan ne luettava työvälineiksi siten kuin rakennustelineetkin. Sen vuoksi määräaikaistarkastus tulee VNa 403/2008 5. § mukaan suorittaa kaikille kuormalavahyllyille määräajoin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kun valmistaja on antanut ohjeet, jossa tarkastukselle määritellään vuoden määräaika, on sitä myös ehdottomasti noudatettava.

Kohderyhmä:

Kaikki tuotantopaikat ja varastot, missä on kuormalavahyllyjä ja joissa tavaroita säilytetään tai varastoidaan lyhyt-, tai pitkäaikaisesti.

Tarkastuksen suorittaja:

Tarkastuksen saa suorittaa lakien ja säädösten mukaan vain riittävän pätevä, tehtävään koulutettu henkilö. Tarkastukset kirjataan tarkastuspöytäkirjalle, jonka allekirjoittaa tarkastuksen suorittaja.

Tarkemmin velvoitteista:

TTurvL:n 738/2002, 8. §

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat….
…työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.

Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa

Valtioneuvostonasetus 403/2008 1 L:n 3 §
…..Työnantajan on huolehdittava, että työvälineen asennuksessa, käytössä, kunnossapidossa, tarkastuksessa ja muussa siihen liittyvässä toiminnassa otetaan huomioon valmistajan antamat ohjeet.

Tarkastuksessa huomioidaan mm. standardit EN 15629, SFS-EN 15635, 89/655/ETY ja TTurvL 738/2002, VNa 403/2008, sekä SuoTu®:n turvallisuusohjeita trukinkuljettajalle.