Trukin ajokortti

TYÖNANTAJAN ANTAMAN TRUKIN AJOLUVAN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

Vähimmäisvaatimuksena ajoluvan antamiselle voidaan pitää sitä, että kokeneiltakin kuljettajilta edellytetään trukin käyttöön ja työturvallisuuslain tuntemukseen liittyvien tietojen osaamista.
Kokemattomiksi katsotuilta henkilöiltä edellytetään käyttökoulutusta ja käytön osaamisen osoittamista. Osaamisen sisällöllisenä vähimmäisvaatimuksena kuljettajan tulee tuntea vastuunsa, osata trukin tekninen ajotaito ja tuntea lakeihin, asetuksiin ja säädöksiin liittyvät asiat, kuten …

 • ilmoitusvelvollisuus vika- ja häiriötilanteissa, trukin puhtaanapito, ylikuormituskielto sekä kielto turvalaitteiden ohittamisesta.
 • ohjekirjaan tutustumisen tärkeys.
 • trukin käyttämiseen liittyvät tekijät kuten harkitut ja hallitut liikkeet.
 • yleiset turvallisuusohjeet, käyttöolosuhteet ja työympäristön vaaratekijöiden arviointi ennen työn suorittamista, kuten korkeajännitejohdot, työalueen muut koneet, laitteet ja ihmiset.
 • ohjekirjojen ja -tarrojen, käyttötarkastusten ja kilpien tunteminen.
 • trukin kuljettaminen, lastaaminen, lastauspaikkojen- ja kuormalavahyllyjen turvallisuus, kuormitusmerkinnät ja päivittäinen kuntoseuranta.
 • trukin turvalaitteiden toimintaan liittyvät tekijät kuten hätäpysäytys, varolaitteiden toiminta ja kuormanvalvonnan toimivuus.
 • trukin ajo-, ja sinivalojen, äänimerkin, jarrujen, hydrauliikan, käyttökytkimien päivittäinen kuntoseuranta
 • kielletyt käyttötavat kuten sisä- ja ulkokäyttö, kuorman sijoittaminen, rajojen ohitus ja oma-aloitteinen kokeilu.
 • jos trukilla suoritetaan henkilönostoja, niin työkorin nousu ja lasku sekä ympäristön jatkuva tarkkailu ja turvallisuusohjeet koriin nousemiseen ja siitä poistumiseen.
 • työalueen eristäminen luotettavalla tavalla.
 • säätilan vaikutus kuten, liukkaus, pakkanen, sade jne.
 • henkilökohtaisten suojainten kuten turvavaljaiden käyttö, jos trukissa on henkilönostokori (korissa työskentelevien sopivuus).
 • toiminta häiriö ja -hätätilanteissa.
 • yhteistoiminta avustavien työntekijöiden kanssa.
 • työn lopettamiseen liittyvät tekijät kuten koneen asemointi, avaimien paikka ja virran katkaiseminen.
 • trukin käyttöenergian täydennys ja akkujen turvallinen lataaminen.

Huom!
Usein kuljettajan työnantaja on yhtiö. Tästä johtuu, että ajoluvan antaa kuljettajan lähin esimies, eli työnjohtaja, joka allekirjoituksellaan on siitä vastuussa. Ajolupaa ei saa antaa, ellei yllämainitut kuljettajan tietojen ja taitojen vähimmäisvaatimukset täyty.
Käytännössä kokemattomille kuljettajille, jos se on mahdollista, ajo-opetukseen ja trukin käsittelyyn vaaditut tekniset taidot antaa kokenut trukin kuljettaja.
Lakeihin ja asetuksiin liittyvän koulutuksen antaa pätevä asiantuntijakouluttaja, joka koulutuksen jälkeen kokeiden perusteella antaa todistuksen, jonka perusteella työnantaja voi arvioida kuljettajan sopivuuden tehtävään.
Valitettavan usein kokeneilta kuljettajilta on lakeihin ja asetuksiin liittyvä opetus jäänyt antamatta. Tämä on puute, josta vastuussa on yksinomaan se henkilö, joka ajoluvan on kuljettajalle antanut.