Tuotemerkin hakeminen

LISENSSIN JA TUOTEMERKIN KÄYTTÖOIKEUDEN HAKEMINEN

 Tuotemerkin käytön tarkoitus

Tuotemerkin ensisijainen tarkoitus on avustaa palvelun tai tuotteen hankkijaa silloin kun hän joutuu valitsemaan tuotteen tai palvelun, joka täyttää ne vaatimukset mitä turvallisuuslait ja -säädökset ovat niille asettaneet.

Työturvallisuuslaki-, asetus tai säädös määrää usein, että tehtävään nimetyllä henkilöllä tulee olla ”riittävä pätevyys”, tai että hän on ”pätevä”. Lait tai asetukset eivät kuitenkaan anna tarkempaa selvitystä siitä mitä näillä pätevyyksillä tarkoitetaan. Tällöin työnantaja joutuu usein tekemään ratkaisun, joka ei perustu mihinkään tosiasiaan. Kuitenkin ensisijainen vastuu on TTurvL 738/2002 8§ ja 49-51§ mukaan aina työnantajalla. Työmaata johtavan on valvottava, että näyttö pätevyydestä on todettu ennen työhön ryhtymistä. Se onnistuu, jos työntekijän todistuksessa on SuoTu® tuotemerkki. Silloin henkilö on saanut tehtävään asianmukaisen koulutuksen ja että sen on hänelle antanut pätevöitynyt kouluttaja.

 Lisenssin tai tuotemerkin käyttöoikeuden hakeminen

Tuotemerkin käyttöön vaaditut kriteerit ovat merkin omistajan nimeämän asiantuntijaryhmän laatimat, joka on myös varmistanut, että ne täyttävät laitteelle ja palvelulle asetettujen lakien- ja säädösten vaatimukset.

 Hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään Oy Bonum-Safety Ab:lle ja jossa esitetään alla mainitut asiat.
Hakija yhtiöllä/yrityksellä tulee olla näyttö pitempiaikaisesta turvallisuusalan kouluttamisesta tai laitteiden tarkastamisesta. Edellytyksenä on, että heillä on palveluksessa henkilö, jolla on teknisen alan tutkinto tai muulla tavoin hankittu vastaava pätevyys ja joka voidaan nimetä tarkastuksesta tai koulutuksesta vastaavaksi henkilöksi. Vastaavalla pätevyydellä tarkoitetaan mm. sitä, että hakijalla on vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen kokemus siitä työturvallisuuden tai suojelualan työstä, jolle merkin käyttöoikeutta haetaan. Lisenssi annetaan vain yhtiöille/yrityksille, mutta SuoTu® merkin käyttöoikeus voidaan myöntää myös yksityiselle henkilölle.

Tason säilyttäminen ja valvonta

 SuoTu® valvoo lisenssin saaneiden yritysten/yhtiöiden kouluttajien pätevyyksiä niiden koulutusten osalta, joille merkin käyttöoikeus on annettu. Tason säilymisen vuoksi SuoTu® tuotemerkin omistaja suorittaa valvontaa mm. asiakaspalautteilla, sekä tarkastusten ja koulutusten yhteydessä.

Jos tarkastus kuuluu VNa 403/2008, liite 1. mukaisiin laitteisiin, hänellä tulee olla voimassa STM:n laitoksen myöntämä sertifikaatti. Tason säilyttämisen vuoksi valvontaa tehdään samoin kuin kouluttajilta.

Lisätietoa puhelimitse +358 400 882 972 tai sähköpostilla bonumsafety@suotu.fi