Tuotemerkin hakeminen

Tuotemerkin ensisijainen tarkoitus

Tuotemerkin tarkoitus on auttaa palvelun tai tuotteen hankkijaa silloin kun hän joutuu valitsemaan tuotteita tai palveluja, joka täyttävät vaatimukset, mitkä turvallisuuslait ja -säädökset ovat niille asettaneet.

Tämä ei valitettavasti ole niin yksinkertaista mitä saattaisi olettaa. Työturvallisuus- ja -suojelulait määräävät, että nimettävällä henkilöllä on tehtävään ”pätevä” tai ”riittävän pätevä”. Lait tai asetukset eivät kuitenkaan anna tarkempaa selvitystä mitä näillä pätevyyksillä tarkoitetaan. Ensisijainen vastuu on kuitenkin aina työnantajalla. Yhteisellä työmaalla työmaata johtavan on valvottava, että näyttö pätevyydestä voidaan todeta ennen työhön ryhtymistä. Silloin kun todistuksessa on SuoTu® tuotemerkki, on henkilö saanut tehtävään asianmukaisen koulutuksen ja että hän on antanut laissa ja asetukissa vaaditun näytön pätevyydestään (merkin luokat 37, 41, 42 ja 45).

Vaadittavat kriteerit

Tuotemerkin käytön hyväksymiskriteerit ovat merkin omistajan nimeämän asiantuntijaryhmän laatimat, joka on varmistanut, että kriteerit täyttävät kohteelle ja palvelulle asetettujen, lakien- ja säädösten vaatimukset.

Lisenssin hakeminen

Hakija yhtiöllä/yrityksellä oltava näyttö pitempiaikaisesta turvallisuusalan kouluttamisesta tai laitteiden tarkastamisesta. Edellytyksenä on, että heillä on palveluksessa henkilö, jolla on teknisen alan tutkinto, tai muulla tavoin hankittu vastaava pätevyys, tai että hänellä vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen kokemus työturvallisuuden tai suojelualan työstä, jonka he nimeävät johtamaan ja valvomaan lisenssin asettamia sääntöjä. Lisenssi annetaan vain yhtiöille/yrityksille, mutta SuoTu® merkin käyttöoikeus voidaan myöntää myös yksityiselle henkilölle.

SuoTu® valvoo lisenssin saaneiden yritysten/yhtiöiden kouluttajien ja tarkastajien pätevyyksiä niiden osalta, joille lisenssin saaja on merkin käyttöoikeuden saanut. Tason säilymisen vuoksi SuoTu® suorittaa satunnaista valvontaa lisenssin saaneiden yhtiöiden koulutus- ja tarkastustapahtumissa, jotka kuuluvat saatuun lisenssiin.

Kouluttajana yksityinen henkilö

Hakijalta edellytetään vähintään viiden vuoden kouluttaja kokemusta alalla, jota hän kouluttaa. Hänellä tulee olla suorittu teknikon tai insinöörin tutkinto, tai pitkäaikainen käytännössä hankittu pätevyys. Tason säilyttämisen vuoksi valvonta tapahtuu samoin kuin lisenssin saaneilla yhtiöillä.

Tarkastajana yksityinen henkilö

Hakijalta edellytetään vähintään viiden vuoden kokemusta laitteeseen, välineeseen, tai koneeseen, jota hän tarkastaa. Jos se kuuluu VNa 403/2008, liite 1. mukaisiin laitteisiin, on hänellä oltava voimassa oleva STM:n laitoksen myöntämä sertifikaatti. Tason säilyttämisen vuoksi valvonta tapahtuu samoin kuin lisenssin saaneilla yhtiöillä.

Lisätietoa puhelimitse +358 400 882 972 tai sähköpostilla info@suotu.fi