Nostonjohtajan koulutus ohjelman sisältö

KORTIN ESITTÄNYT HENKILÖ ON ANTANUT HYVÄKSYTYN NÄYTÖN KANSAINVÄLISEN NOSTONJOHTAJAN TAI NOSTOTYÖN VALVOJAN KOKEESTA.

Lähdeaineisto SuoTu®:n Kansainvälisen Nostonjohtajan koulutusohjelman sisältöön kuuluva koulutusmateriaali, jotta lakien-, asetusten- ja säädösten vaatima taso täyttyy.

SFS-ISO 23813 Nostotyön valvoja koulutus
SFS-ISO 12480-1 Vaikeiden vaarallisten nostojen koulutus (Nostonjohtajan koulutus)
ISO 9926-1 ja ISO 23853 Kuljettajien, taakan kiinnittäjien ja merkinantajien koulutus
SuoTu®:n Kansainvälisen työturvallisuuspassin käsikirja

Nostonjohtajan ja Nostotyön valvojan on aina otettava huomioon henkilöiden turvallisuus ja omaisuus, joka sijaitsee nostotyön alueella. He ovat vastuuhenkilöitä, joiden on oltava tietoisia onnettomuuksien mahdollisuuksista ja niiden syistä ja jolla on valtuudet valvoa, tai johtaa nostotyötä.

Koulutuksen sisältö

Koulutukseen on sisällyttävä perusteelliset perustiedot nostureita ja nostolaitteita koskevasta lainsäädännöstä sekä olennaiset standardit, valtioneuvoston asetukset ja säännöt soveltuvin osin ja ohjeet nosturin käytöstä siinä maassa, jossa nostaminen suoritetaan, huomioiden erityisesti…

Edellytettävät taidot ja tiedot

Noston johtajiksi ja nostotyön valvojiksi koulutettavien henkilöiden on oltava vähintään 20-vuotiaita ja he ovat olleet mukana nostotöissä joko nosturin kuljettajana, taakan kiinnittäjänä tai merkinantajana vähintään 2 vuotta. Koulutukseen osallistumisen oikeudesta päättää työnantaja, tai jos työnantajaa ei ole, osallistuja voi todistaa työkokemuksensa työnantajaien, tai oppilaitosten todistuksilla.
Heidän on osattava lukea, kirjoittaa ja ymmärtää koulutuksessa käytettävää kieltä ja omattava tervettä järkeä, malttia ja kykyä johtaa muita.
Noston johtajalta edellytetään lisäksi kokemusta epäsymmetristen taakkojen nostoista, sekä hyvää tuntemusta työturvallisuudesta.

Koulutuksen tavoitteet

Seuraavat tavoitteet on täytyttävä koulutuksessa, jonka noston johtajan tulee suorittaa:

a) tieto nostureihin ja ympäristöön sovellettavista säädöksistä sekä kyky soveltaa niitä
b) tieto kiinnitystekniikoista ja niiden soveltamisesta.
c) tieto nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden käytön soveltavuudesta ja turvallisuudesta.
d) tuntea vastuunsa valitsemansa työryhmän jäsenten vaatimustasosta ja heidän perehdyttämisestä tehtäväänsä
e) pystyä hallitsemaan ja huomioimaan henkilöiden turvallisuus ja omaisuus, joka sijaitsee nostotyön alueella.
f) pystyy ottamaan vastuun RL 47 §:n mukaisesti onnettomuuksien mahdollisuuksista. 

Termit ja määritelmät

Noston johtaja

Pätevä henkilö, joka johtaa vaikeita ja vaarallisia nostoja. Laatii nostosuunnitelman yhdessä nosturienkuljettajien ja muiden nostoon liittyvien alan asiantuntijoiden kanssa yhdessä. Vastaa noston toteuttamisesta tehdyn nostosuunnitelman mukaisesti. Johtajuuden ”sakkaamista” ei työssä saa tapahtua.

Nostotyön valvoja

Pätevä henkilö, joka valvoo yleisesti nosturitoimintaa ja joka toimii taakan liikuttamista vaativan organisaation johdon puolesta (työantajaorganisaatio

Noston johtajan vastuu

a) arvioida nostotyön turvallisuus ja sen toteuttaminen (riskinhallinta)
b) suunnitella turvallinen työjärjestely, joka kattaa koko nostotyön
c) varmistaa, että nostotyötä koskeva lausunto käytetyistä menetelmistä on tehty
d) varmistaa, että turvallisesta työjärjestelystä on tiedotettu kaikille asianosaisille
e) varmistaa, että vain koulutettua ja osaavaa henkilöstöä on valittu
f) varmistaa, että kaikkia nostotyöhön osallistuvia osapuolia on kuultu
g) varmistaa, että lähistöllä olevien ihmisten, jotka eivät osallistu nostamiseen, turvallisuus on asianmukaisesti järjestetty
h) varmistaa, että viestintäjärjestelmät ovat asianmukaiset nostotyön aikana
i) varmistaa, että alueella tapahtuu vain luvallista nosturin tai taakan liikkumista ja
j) varmistaa, että kaikki luvat on saatu.

Nostotyön suunnittelu

— taakka, sen ominaisuudet ja nostomenetelmä
— nosturin valinta. Tarkoituksenmukaisen nosturin valinta käyttäen nostokykytaulukoita ja teknisiä tietoja
— nostoapuvälineen- ja nostovälineen valinta
— henkilöiden valinta nostotyöryhmäänsä, huomioiden erityisesti nosturin kuljettajien kanssa tehtävä yhteistyö nostosuunnitelman laadinnassa.
— nosturin ja taakan paikannus ennen nostoa, sen aikana ja sen jälkeen
— noston ja nostotyön käyttöalue. Käyttöalueella olevat tai mahdollisesti esiintyvät ympäristöolosuhteet
— läheisyydessä olevat vaarat mukaan lukien sähkövoimajohdot
— maanpinnan yläpuoliset sähkövoimalinjat
— esteet
— sähkömagneettiset häiriöt (radiotaajuuksien vaikutukset).
— nostoon tarvittava ”työavaruus”, eli säde
— alueen ympäristöolosuhteet
— pääsy toiminta-alueelle ja poistuminen toiminta-alueelta
— nosturin alustan ja tukipinnan soveltuvuus (maanalainen liikenne, onkalot, jne.)
— maaperän olosuhteet
— nosturin pystytys- ja purkuohjeet 

Henkilöstön valinta

Kaiken nostotyöhön osallistuvan henkilöstön on oltava koulutettu ja pätevä tehtäviinsä.
Nosturinkuljettajien (käyttäjien), taakankiinnittäjien ja merkinantajien pätevyyden on oltava standardin ISO 15513 mukainen.
Nosturin kuljettajien (käyttäjien), taakan kiinnittäjien, merkinantajien, pystyttäjien ja huoltohenkilöstön vähimmäisvaatimuksien ja -velvollisuuksien on oltava standardin ISO 12480-1 määrittelyjen mukaisia.
Nosturin kuljettajien (käyttäjien) on oltava kokeneita ja tutkinnon suorittaneita. Tutkinto on annettava siinä maassa missä nosto suoritetaan.

Termit ja määritelmät

Noston johtaja

Pätevä henkilö, joka johtaa vaikeita ja vaarallisia nostoja. Laatii nostosuunnitelman yhdessä nosturienkuljettajien ja muiden nostoon liittyvien alan asiantuntijoiden kanssa yhdessä. Vastaa noston toteuttamisesta tehdyn nostosuunnitelman mukaisesti. Johtajuuden ”sakkaamista” ei työssä saa tapahtua.

Nostotyön valvoja

Pätevä henkilö, joka valvoo yleisesti nosturitoimintaa ja joka toimii taakan liikuttamista vaativan organisaation johdon puolesta.

Nostotyön valvojan tehtävät ja vastuut

Nostotyön valvojan tehtävien on oltava standardin ISO 12480-1 määrittelyjen mukaisia.
–  arvioida nostotyö
–  suunnitella turvallinen työjärjestely, joka kattaa koko nostotyön
–  varmistaa, että nostotyötä koskeva lausunto käytetyistä menetelmistä on tehty
–  varmistaa, että turvallisesta työjärjestelystä on tiedotettu kaikille asianosaisille
–  varmistaa, että vain koulutettua ja osaavaa henkilöstöä on valittu
–  varmistaa, että kaikkia nostotyöhön osallistuvia osapuolia on kuultu
–  varmistaa, että lähistöllä olevien ihmisten, jotka eivät osallistu nostamiseen, turvallisuus on asianmukaisesti järjestetty
–  varmistaa, että viestintäjärjestelmät ovat asianmukaiset nostotyön aikana
–  varmistaa, että alueella tapahtuu vain luvallista nosturin tai taakan liikkumista ja
–  varmistaa, että kaikki luvat on saatu.

Nostonjohtajan on huomioitava nostotyön valvojalle kuuluvien tehtävien ja vastuun lisäksi seuraavat asiat (Nostosuunnitelma)

 • Nosturien ja nostolaitteiden valinta
 • Turvallisuusnäkökohdat, työnsuorittajien pätevyyden todistusten aitous
 • Nosturin käyttöpaikan sijainti ja -sijoittaminen
 • Muu työmaalla tapahtuva toiminta, jolla on vaikutus tapahtuvaan nostoon
 • Nostoavaruus ja nostoon tarvittava alue (tila)
 • Sääolot
 • Nostokykytaulukot ja nosturin tekniset tiedot
 • Oleelliset lakisääteiset ja muut vaatimukset
 • Tarkastaa nostotapahtuman tarkistuslistassa olevat mahdolliset puutteet
 • Tarkastaa nostoon osallistuvien pätevyyksien aitoudet
 • Noston keston vaikutus työmaalla olevaan muuhun toimintaa
 • Taakan muoto-, paino-, sidonta-, kuljetus ja irrottaminen.
 • Turvalaitteiden tarkastuspöytäkirjojen tarkastaminen
 • Nostoapuvälineet ja niiden tarkastaminen
 • Käytössä riittävämäärä nostoapuvälineitä ja muita laitteita
 • Tarkastaa muut koneet ja laitteet, joita nostossa tarvitaan