Nostotyön valvoja

nostotkaavio_p

 

Klikkaa kuvaa

 

NOSTOTYÖN VALVOJAN KOULUTUS (SFS-ISO 23813:n mukainen perehdytys)

 Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka joutuvat työssään ohjaamaan ja valvomaan nostoja, jotta ne tulevat suoritetuksi nosto-ohjeiden tai nostosuunnitelman mukaisella tavalla.  Hyväksytyn kokeen suoritettuaan jokainen saa SuoTu® myöntämän virallisen nostotyön valvojan todistuksen suomen ja englannin kielisenä, sekä valokuvallisen nostotyön valvojan kortin.

Koulutuksen sisältö koostuu pääasiassa TTurvL 738/2002 10.§ ja 11.§:n 1.mom. ja 14 §, VNa 329/2013, RL 47§, VNa 400/2008, VNa 403/2008, SFS-ISO 23813 (mukautettu standardiin ISO 12480-1:1997), TOT:n tapaturmaraporteista, sekä SuoTu®:n omasta aineistosta.

Etäkoulutusmateriaali lähetetään sähköpostilla tilaajalle tai osallistujalle viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Lähikoulutusmateriaali jaetaan koulutuksen aikana. Etä- ja lähikoulutusmateriaalia voi osallistuja käyttää avattuna kokeen yhteydessä.

Ohjelma

 Koulutuksen avaaminen
– koulutuksen tavoitteet ja ohjelman eteneminen
Nostotyön valvojan nimeämisen velvoitteet (ISO 23813)
– kuka nimeää ja kenet voidaan nimetä
Riskien kartoitus ja hallinta
Työnantajan ja nostotyön valvojan vastuut ja velvollisuudet
– kuka vastaa ja mistä omalla ja yhteisellä työmaalla
Nosturien, nostolaitteiden ja -apuvälineiden valinta
– nostureiden valintaan vaikuttavat seikat
– nosto- ja muiden apuvälineiden valintaan vaikuttavat seikat
Nostureiden, laitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastus
– vaatimustenmukaisuus- ja liittämisvakuutukset
– milloin ja mitkä laitteet ja välineet kuuluu tarkastaa
– kuka ne saa tarkastaa ja kuka tarkastuksien toteutumisen valvoo
– nostoapuvälineiden ja taljojen tarkastaminen, hylkäysperusteet
Vaarallisiin nostoihin liittyvät luvat ja ilmoitusvelvollisuudet
– kuka tekee ja kenelle ne tehdään
Nostoa avustavien henkilöiden valinta
– alamiehen, merkinantajan, liikenteenohjaajan, merkinantajan, laitteiden käyttäjien, kuljettajien ja varustajan valinta ja nimeäminen ja työohjaus.
Kuljettajien ajoluvat
– kuljettajien ajolupien tarkastaminen
Nosto-ohjeen laatiminen
– taakkaan tutustumien, muodon ja painopisteen huomioiminen
– nosto-ohjeen kirjaaminen
Nostosuunnitelman laatiminen
– nostosuunnitelman sisällön vaatimukset
Nostotyön valvojan koe

Nostotyön valvojan koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi heti, tai myöhemmin suorittaa nostonjohtajan koulutuksen. Hyväksytyn kokeen suoritettuaan osallistuja saa todistuksen ja Kansainvälisen Nostonjohtajan kortin– International Lifting Manager Card®:n suomen ja englannin kielisinä. Jos koulutus suoritetaan kuuden kuukauden aikana nostotyön valvojan koulutuksesta, koulutus kestää yhden päivän. Joissain tapauksissa myös Inspectan antama nostotyön valvojan koulutus voidaan hyväksyä suoritukseksi. Tason säilymisen vuoksi Nostonjohtajan korttikoulutus on SuoTu®:n rekisteröimä. Sen vuoksi koulutuksen voi antaa vain lisenssin saaneet ja valtuutetut kouluttajat. Koulutusta voidaan tarvittaessa antaa lähes kaikilla Euroopassa käytössä olevilla kielillä.