NOSTOTYÖN VALVOJAN JA NOSTONJOHTAJA

Ote VNa 403/2008 20 §.Nostotyön suunnittelussa ja nostolaitteiden valinnassa on: 1) huolehdittava siitä, että nostot suunnitellaan huolellisesti, jotta nostot voidaan toteuttaa työntekijän turvallisuutta vaarantamatta; ….

Nostotyön valvojan koulutus

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka joutuvat työssään ohjaamaan ja valvomaan nostoja, jotta ne tulevat suoritetuksi nosto-ohjeiden tai nostosuunnitelman mukaisella tavalla.  Hyväksytyn kokeen suoritettuaan jokainen saa SuoTu® myöntämän virallisen nostotyön valvojan todistuksen suomen ja englannin kielisenä, sekä valokuvallisen nostotyön valvojan kortin. 

Koulutuksen sisältö koostuu pääasiassa TTurvL 738/2002 10.§ ja 11.§:n 1.mom. ja 14 §, VNa 329/2013, RL 47§, VNa 400/2008, VNa 403/2008, SFS-ISO 23813 (mukautettu standardiin ISO 12480-1:1997), TOT:n tapaturmaraporteista, sekä SuoTu®:n omasta aineistosta.

Etäkoulutusmateriaali lähetetään sähköpostilla tilaajalle tai osallistujalle viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Lähikoulutusmateriaali jaetaan koulutuksen aikana. Etä- ja lähikoulutusmateriaalia voi osallistuja käyttää avattuna kokeen yhteydessä.

Linkki nostotyön valvojan koulutusohjelmaan

Nostonjohtajan koulutus

Koulutusmateriaalina käytetään pääasiassa; TTurvL 738/2002 10.§ ja 11.§:n 1.mom. ja 14 §, VNa 329/2013, RL 47§, VNa 400/2008, VNa 403/2008, SFS-ISO 23813 (mukautettu standardiin ISO 12480-1:1997), TOT:n tapaturmaraporteista, sekä SuoTu®:n omasta aineistosta, eli samaa kuin nostotyön valvojan koulutuksessa, mutta laajemmassa määrin.

Nostonjohtajan tehtävät ovat vaativia, koska he laativat nostosuunnitelmat ja johtavat vaikeita ja vaarallisia nostoja.
Silloin kun nosto on vaikea ja vaarallinen, sitä johtaa ja valvoo työnantajan nimeämä kokenut ja tehtävään koulutettu noston johtaja. Hän vastaa noston suunnittelusta, nostoon osallistuvien nimeämisistä, laitevalinnoista, nostonjohtamisesta eli kaikesta nostoon liittyvästä alusta alkaen sen päättymiseen saakka. Nostonjohtajan koulutus edellyttää, että osallistuja on suorittanut teknisen alan ammattikorkeakoulun tai jonkun sitä vastaavan tutkinnon. Häneltä vaaditaan myös pitempiaikaista kokoemusta erilaisista nostotöistä.

Myös nostotyön valvojan koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi heti koulutuksen jälkeen, tai myöhemmin suorittaa nostonjohtajan koulutuksen, mikäli täyttää muilta osin nostonjohtajalta vaadittava perustiedot ja taidot, sekä vaaditut tutkinnot. Koulutus kestää tällöin yhden päivän. Tämän päivän kestävän koulutuksen edellytys on, ettei nostotyön valvojan koulutuksesta ole kulunut kuutta kuukautta kauempaa.

Etäkoulutusmateriaali lähetetään sähköpostilla tilaajalle tai osallistujalle viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Lähikoulutusmateriaali jaetaan koulutuksen aikana. Etä- ja lähikoulutusmateriaalia voi osallistuja käyttää avattuna kokeen yhteydessä.

Hyväksytyn kokeen suoritettuaan osallistuja saa todistuksen Kansainvälisen Nostonjohtajan kortin– International Lifting Manager Card®:n Suomen ja Englannin kielisinä. Jos koulutus suoritetaan kuuden kuukauden aikana nostotyön valvojan koulutuksesta, kestää se yhden päivän. Joissain tapauksissa myös Inspecta Oy:n antama nostotyön valvojan koulutus voidaan hyväksyä suoritukseksi, jos jatkaa koulutusta nostonjohtajaksi. Tason säilymisen vuoksi nostonjohtajan koulutus on SuoTu®:n rekisteröimä, josta syystä sen saa antaa vain lisenssin saaneet ja valtuutetut kouluttajat. Koulutusta voidaan tarvittaessa antaa lähes kaikilla Euroopassa käytössä olevilla virallisilla kielillä.

Linkki nostonjohtajan koulutusohjelmaan